Camerer Cuss

Zdroj: Jiří Horák


ADJUSTED (seřízené)
O hodinkách se mluví jako o "seřízených v pěti polohách",
jestliže byly zkoušeny ve dvou vodorovných a třech z možných
svislých poloh, tj. ciferníkem nahoru a ciferníkem dolů, ve
úchytem nahoru, úchytem vlevo, úchytem vpravo a úchytem
dolů. "Seřízení na teplotu" znamená, že kompensace byly
sledovány alespoň ve třech různých teplotách.

ADJUSTABLE POTENCE (seřizovací potenciál)
(viz obr. 125) (viz POTENCE)

AFFIX (přípona)
Malá bimetalická čepel, jejíž jeden konec je připevněn
k obrubě nepokoje: používá se ke korekci teplotních
kompensačních vlastností hlavního kompensačního mechanismu.

"ALL-OR-NOTHING" PIECE (prvek "všechno nebo nic")
Prvek v opakovacích hodinkách (RELEASER), který zabezpečuje,
že k bití dojde, jen když jsou páčka nebo knoflík pro
opakování dokonale stlačeny. Není-li v hodinkách tento
mechanismus a jsou-li spouštěcí páčka nebo knoflík stlačeny
nedokonale, není zaručen správný počet úderů hodinek.
S tímto zdokonalením hodinky odbijí všechny nebo žádné
údery. Instalovali ho Tompion i Quare, ačkoliv vynález je
často připisován Julienu Le Royovi.

AMPLITUDE (rozsah)
Největší úhel, o který se nepokoj vychýlí z klidové pozice.
Tento úhel lze odhadnout sledováním ramínka nepokoje. (viz
ARC)

ANTI-MAGNETIC (antimagnetický)
Neovlivnitelný magnetismem. Hodinky jsou označovány za
antimagnetické, jestliže jejich součástky nejcitlivější na
magnetismus (nepokoj, pero a krokový mechanismus) jsou
zhotoveny z nemagnetického materiálu. Nejstarší nemagnetická
perka ze zlata používal John Arnold. Později v roce 1877
zavedl C. A. Paillard paládiovou slitinu.

APPLIQUÉ (aplikace)
Ornamenty na plášti, na přívěscích, číslicích nebo na
ciferníku.

ARBOR (osička)
Vřeténko, hřídelka či osa, k níž se upevňují kolečka hodinového stroječku.

ARC (oblouk)
Oblouk nepokoje je dvojnásobkem amplitudy (viz). Nepokoj
s amplitudou 270 stupňů má oblouk 540 stupňů (1,5 obrátky
nepokoje).

ATTACHEMENT (upevnění, úchyt)
Bod upevnění, nebo bod úchytu je místo, kde je pérko
nepokoje uchyceno k přírubě na ose nepokoje. Je důležitý
z hlediska přesnosti měření času.

AUTOMATON WATCH (hodinky s figurkami)
Hodinky s pohyblivými figurkami, spouštěnými mechanismem
chodu, bití, pro hudební sekvenci nebo opakovaní. (viz
JACQUEMART)

AUTOMATIC WATCH (automatické hodinky)
Hodinky, které se natahují pohybem osoby, která je nosí.
Známé jsou také jako samonatahovací. První samonatahovací
náramkové hodinky zhotovil John Harwood kolem roku 1928.
Číslo patentu 218,487 z roku 1923.

AUXILIARY COMPENSATION (pomocná kompenzace)
Pro vyloučení průměrné teplotní chyby (viz MIDDLE
TEMPERATURE ERROR) se někdy přidávají k bimetalickému
nepokoji doplňkové a vedlejší kompensační prvky.

BACK PLATE (zadní deska) (viz TOP PLATE)

BALANCE (nepokoj)
Prostý kroužek se dvěma nebo třemi příčlemi, kterým se říká
"arms" - ramínka. Spolu s pérkem je nepokoj řídícím
zařízením hodinek; jeho oscilace, tedy vlastnost kmitat tam
a zpět, zajišťují pravidelný pohyb strojku poháněného
hlavním perem a tím i schopnost hodinek měřit čas.
Prostý neboli monometalický nepokoj je jednolitý
prstenec, s časovacími šrouby nebo bez nich. Může být
vyroben z mosazi, oceli, zlata, niklu nebo paládia. Moderní
slitiny kovů jako je "Invar" nebo "glucydur" umožňují výrobu
nepokojů, které jsou pro obvyklé praktické účely
neovlivnitelné změnami teploty.
"Kompensovaný", dělený bimetalický nepokoj má obrubu
zhotovenou ze dvou spojených kovů s různým koeficientem
roztahování (mosazi a oceli). Tato obruba je pro
dvouramínkový nepokoj v blízkosti každého ramínka naříznuta
a druhý, volný konec se pohybuje dovnitř a ven příslušně
podle snižování nebo narůstání teploty, čímž se mění
setrvačná síla nepokoje, jak se posunuje hmota obruby blíže
nebo dále od středu. To působí na pružnost ocelového perka
nepokoje opačně než vliv teplotních změn. Mosaz má větší
koeficient rozpínání než ocel a je na vnější straně obruby.
Šroubky na obrubě nepokoje umožňují úpravy jeho
kompensačních vlastností.
"Bezpérkový nepokoj" je nepokoj bez pérka, který se
vyskytoval před zavedením perka nepokoje v roce 1675. (viz
též FOLIOT a "S" BALANCE)

BALANCE COCK (kohoutek nepokoje) (viz COCK)

BALANCE SCREW (šroub nepokoje) (viz TIMING SCREW)

BALANCE SPRING (perko nepokoje)
Zásluha za vynalezení perka nepokoje jako řídícího prvku
hodinek je připisována jak Robertu Hookeovi tak Christiaanu
Huygensovi. O svoji prioritu se hlásil i Abbé Hautefeulle,
ačkoliv je dosti zřejmé, že v jeho koncepci figurovalo na
rozdíl od spirálovitého perko přímé. Zdá se také, že původní
Hookova myšlenkou z roku 1658 bylo rovněž pérko přímé. Mimo
jakoukoliv pochybnost je zjištěno, že Huygens prakticky
zvládl způsob použití spirálového pérka a zaměstnal v roce
1675 Thureta z Paříže, aby hodinky s takovým pérkem vyrobil.
Hooke formuloval v roce 1664 ve vztahu k pérku první zákon:
ut tensio sic vis ("jestliže je napětí, je i síla"). Řečeno
jednodušeji: "Síla, kterou pérko působí, závisí na stupni
jeho natažení". Ve vztahu k peru hodinového nepokoje platí
Hookův zákon jen částečně.
Pérko nepokoje je slabé spirálové pérko připojené
vnitřním koncem k hřídelíku nepokoje a vnějším koncem ke
kohoutku nepokoje nebo chodové desce. Pérko nepokoje
reguluje časové tempo, při němž každý kmit závisí na poměru
setrvačného momentu nepokoje k pevnosti nebo pružnosti
pérka. Pružnost danného pérka v postatě závisí na materiálu
z něhož je zhotovené a jeho účinné délky. (viz ISOCHRONOUS,
COMPENSATED BALANCE a COMPENSATION CURB)
První pérka nepokoje byla zhotovena z mědí nebo železa,
později z ocele. V pozdním 18. století a v 19. století byla
občas používána zlatá pérka. C. A. Paillard vynalezl pérko
paladiové - tedy nemagnetické - v roce 1877 a v posledních
létech slitiny niklové oceli, s chromem, magnezitem a jinými
prvky skýtají pérka nepodléhající změnám teploty,
magnetického pole a vlhkosti. Původní výzkum
niklo-ocelových slitin provedl v roce 1896 dr. C. E.
Guillaume. Jeho pérka dostala název "Elinvar" ("elasticité
invariable" - neměnná pružnost).
Nejstarší pérka (v okrajovém kroku) měla 3-4 závity;
v novějších krokových konstrukcích jich mají obyčejně 14.
Závitnicové (helical) pérko má tvar šroubovnice
a vyskytuje se obvykle v chronometrech nebo v mechanismech
se zadržovacím krokem. Kolem roku 1782 zjistil John Arnold
empirickými metodami, že isochronismu lze dosáhnou pomocí
spirálového pérka, když jsou dva poslední závity nebo konce
zahnuty dovnitř.
A. L. Breguet zavedl na pomoc isochronismu spirálové
pérko s "overcoil" - překroucením závitu. Při tom je
poslední závit vyzdvižen a obrácen směrem ke středu, což
zajišťuje, že při oscilaci nepokoje se perko rozvinuje
koncentricky.
Eduard Phillips zpracoval v roce 1861 teoretické
podmínky posledních závitů jak závitnicových tak spirálových
pérek pro zajištění jejich isochronismu. Jules Grossman a L.
Lossier tyto výzkumy dále prohloubili.
Ocelové pérko za tepla ztrácí svoji pružnost a za
chladu pruží lépe; odtud plyne potřeba teplotních
kompensací.

BALANCE STAFF (hřídelík nepokoje)
Vřeténko či osička, na níž je nepokoj připevněn.

BANKING PIN (vymezovací kolíček)
U okrajového kroku jde o kolíček, který se nachází na
vnějším okraji nepokoje. Krajní oblouk rozkmitu nepokoje je
omezen zarážkami na kohoutku nepokoje, na které kolíček
narazí, pokud je oblouk přehnaný.
U pozdějších krokových zařízení jsou uplatněna podobná
zařízení a u pákového kroku se používá dvou vymezovacích
kolíčků, aby se snížil úhlový pohyb páky. Někdy místo
kolíčků působí jako zarážka stěny, které jsou součástí
chodové desky nebo jazýčkového kohoutku.

BAR (překážka)
Na rozdíl od kohoutku jde o můstek s patkou, připevněný
k pohybové desce.

BARREL (GOING) (hnací buben)
Válcovitá krabice (buben) s ozubeným diskem (hnacím
kolečkem) na vnější straně. Tento disk je "velké hnací kolo"
a buben obsahuje hlavní pero. Buben (krabice) se volně otáčí
na své ose, při čemž hlavní pero je na svém vnějším konci
připojeno k bubnu a na svém vnitřním konci k ose. Velké
hnací kolo je v záběru s prvním hnaným ozubeným kolečkem
hodinového strojku. Hodinový strojek s hnacím bubnem se
obejde bez řetězového vyrovnávacího mechanismu (FUSEE).
V hodinách s řetězovým mechanismus je hnací buben bez
ozubení.
Při natahování hnacího bubnu se jeho osa otáčí, stahuje
pero od okraje krabice a navíjí ho kolem osy. Západka
a ráčna brání, aby se osa při natahování a po natažení
neroztočila zpět. Napětí pera usilující o rozvinutí
vynakládá svoji sílu na otáčení bubnu, což je využito
k pohonu hodinového strojku přes hlavní hnací kolo. Hnací
buben se ovšem při roztáčení obrátí tolikrát, kolikrát bylo
původně otočeno jeho osou. (viz též STOP WORK - pojistka
natahování, SET UP - napětí)

BARREL (HANGING) (závěšený buben)
Hnací buben, připojený v pohybovému mechanismu jen svou
horní částí pod můstkem nebo kohoutkem. Říká se mu též
"standing barrel" - stojící buben.

BARREL (RESTING) (spočívající buben)
Velké hnací kolo je nasazeno na osu, a síla je na něj
přenášena přes ráčnu se západkou. Pero je uzavřeno v bubnu,
který je přišroubován k desce.

BARROW'S REGULATOR (Barrowův regulátor)
Starší regulátor hodinek s perkovým nepokojem. Dva
(vymezovací) kolíčky vztyčené v posuvce objímají koncovou
část pérka nepokoje, které není spirálové, ale přímé.
Posuvka se pohybuje podél červíku (nekonečného šroubu) jehož
konec je čtvercový pro nasazení klíče. Na desce pohybu je
narýsován index, kam až může být posuvka po ose klíčem
natažena, když je účinná délka pera v zájmu regulace měněna.
Hodinky, které ještě mají Barrowův regulátor, se vyskytují
jen velmi zřídka.


BASSE-TAILLE ENAMEL (smalt na rytém podkladě)
Průhledný smalt na rytém podkladě ke zvýšení barevného efektu.

BASSINE
Hladký typ pláště hodinek se zaoblenými okraji.

BEAT (tikání)
Mnohonásobný zvuk působení kroku, slyšitelný jako "tik-tak".

BEETLE HAND (broučkovité ručička)
Druh hodinové ručičky, která připomíná brouka roháče. (viz
POKER)

BEZEL
Rámeček držící sklo

BIMETALLIC (bimetalický)
Složený ze dvou kovů, mosazi a oceli, jejichž různé
koeficienty rozpínání se používají pro kompensaci vlivu
teplotních změn na ocelové perko nepokoje. (viz BALANCE)
Před zavedením bimetalických, dělených nepokojů, se používal
bimetalický pásek vyráběný nýtováním nebo svařováním, který
se vlivem teplotních změn ohýbal. Tento pásek se nazýval
kompensační omezení. (viz COMPENSATION CURB)

BOTTOM PLATE (základní deska) (viz TOP PLATE)

BOUCHON
Také "Bush". Tvrdé mosazné trubičky zasazované do hodinových
desek pro umístění úchytů osiček, resp. ložisek pro osičky.

BOW (lučík)
Kovový kroužek s pantem, úchytem nebo smyčkou u přívěsu (viz
PENDENT) pláště hodinek, aby je bylo možné připojit
k řetízku nebo kapsičkovému pásku na hodinky.

BREGUET BALANCE SPRING (viz BALANCE SPRING)

BREGUET HANDS (Breguetovy ručičky)
Hodinové a minutové ručičky, keré se mírně zužují, jejichž
konce a disk jsou excentricky proděravěny do rohlíkového
tvaru. Říká se jim rovněžý "měsíčkové ručičky".

BREQUET KEY (Breguetův klíč)
Klíček k natahování hodin, jehož horní a dolní část vřetena,
je propojena ráčnovým ozubením udržovaným v záěru stlačeným
spojovacím perem, který při otáčení horní částí správným
směrem umožňuje i otáčení dolní části, ale když se horní
část otáčí nesprávným směrem, ráčna prokluzuje, aniž otáčí
dolní částí. To zajišťuje, že otáčení klíče v nesprávném
směru nezůsobí žádnou škodu. Klíč se také nazývá
"povznesený" (TIPSY), pravděpodobně proto, že zajišťoval
hodiny před poškozením při použití člověkem v opilosti!
Podobný klíč patentoval S. B. Harlow v Anglii v roce 1789.

BREQUET OVERCOIL (pérko s překroucením) (viz BALANCE SPRING)

BREGUET STOP-WORK (pojistka natahování)
Tento druh pojistky natahování (viz STOP-WORK) má dvě
ozubená kola, jedno s osmi zoubky, připevněné k ose bubnu
a jedno s deseti zuby, připojené k samotnému bubnu. Výstupky
na obou kolech se setkají po čtyřech otočkách a tím omezují
možnost přetažení hlavního pera.

BRISTLE (bodlina) (viz HOG'S BRISTLE)

BULL'S EYE GLASS (sklo s býčím - rybím - okem)
Sploštělé vypuklé sklo, s malým kruhovým plochým vybroušením
ve středu.

BUSH (otvor pro ložiska osiček v desce) (viz BOUCHON)

BUTTON, WINDING (natahovací kolečko)
Kulaté nebo zakulacené, rýhované nebo hladké kolečko pro
natahování, připojené k vřeténku nebo hřídelíku, jímž se
natahují hodinky nebo nastavují ručičky. Někdy se mu říká
knoflík pro seřizování ručiček. Užívá se u hodinek bez
klíčku.

CADRATURE
Zařízení za ciferníkem (viz REPEATER, opakovací zařízení)

CALIBRE
Rozměr a typ konstrukce hodinového strojku. Výraz použil
kolem roku 1715 Sully k označení dimenzí a konstrukce
strojku; později se výraz používá pro označení tvaru strojku
anebo dokonce jména konstruktéra (např. LEPINE CALIBRE, viz)
nebo původu strojku.

CAM (vačka)
Součástka jejíž profil je nepravidelně tvarován, aby předal
požadovaný odpovídající nepravidelný pohyb páčce, která je
s ní v kontaktu.

CANISTER CASE (plechovkový rám)
Jeden z nejstarších druhů plášť, ve tvaru bubnu. Není
nepodobný tamburinovému plášti (viz TAMBOUR CASE), ale je
bez závěsů.

CANNON PINION (hlavňové hnané ozubené kolečko)
Hnané ozubené kolečko, součást hodinového strojku, které
nese minutovou ručičku. Jeho dutá osička nebo trubka je
pouhá frikční spojka, nasazená na osu ústředního hnacího
kola, aby bylo možné ručičky nařizovat.

CAP JEWEL (čepičkový drahokam) (viz ENDSTONE)

CAPPED MOVEMENT (strojek s krytem)
Strojek opatřený krytem proti prachu (viz DUST CAP)

CARTOUCHE DIAL (kartušový číselník)
Nacházíme ho na kontinentálních hodinkách, zejména
francouzských. Bílé smaltované plochy s modrými nebo černými
číslicemi. Na číselnících typu champléve je výrobcovo jméno
obyčejně vyryto v ozdobném rámečku, který je na rozdíl od
matového středu vyleštěn.

CENTRE PINION (ústřední hnané ozubené kolo)
Hnané ozubené kolo strojku (viz TRAIN), poháněným velkým
hnacím kolem. V soukolí (MOVEMENT) je umístěno obvykle ve
středu.

CENTRE SECONDS (ústřední vteřinovka)
Vteřinová ručička se otáčí kolem středu číselníku,
soustředně s hodinovou a minutovou ručičkou, a oběhne ho za
jednu minutu. Někdy se jí říká vteřinový smeták "sweep
seconds". Hodinová a minutová ručička mohou být na pomocném
číselníku.

CENTRE WHEEL (ústřední hnací kolečko)
Ústředně umístěné hnací kolečko, jehož osička nese minutovou
ručičku.

CHAFF-CUTTER (řezačka) (viz ORMSKIRK, DEBAUFRE ESCAPEMENT)

CHAISE-WATCH (cestovní hodinky)
Velké hodinky, používané při cestování. Nezaměňovat
s karoseriovými hodinami (CARRIAGE CLOCK).

CHAMPLEVÉ
Kovový povrch, který byla rytcem vyhlouben pro smaltování:
champlevé smalt. "Číselník champlevé" je kovový disk, jehož
části byly vyhloubeny, takže zbývající plošky nad ně
vystupují, zejména značky hodin a minut. Vyhloubené číslice
jsou pak vyplněny např. černým nebo barevným voskem, nebo
smůlou.

CHAPTER RING (hlavní prstenec)
Prstenec, na němž jsou vyznačeny hodinové a minutové značky,
nebo půlhodinová či čtvrthodinová dělení. Alternativní jméno
je "hodinové mezikruží".

CHASING (reliefní rytina)

CHATELAIN (řetízek)
Řetízek k zavěšení dámských hodinek nebo šperku. Kromě
hodinek se často připojuje i klíček, pečetidlo nebo jiné
trety. Obvykle je výzdoba pláště hodinek v souladu
s výzdobou řetízku (viz též FOB CHAIN)

CHINESE DUPLEX (čínský duplex)
Je to druh duplexového kroku, který vynalezl C. E. Jacot
v roce 1830. Běžně se používal u hodinek vyvážených od
Fleuriera do Číny. Uzamykací zoubky jsou zdvojené, takže
připomínají vidličku. Když první část vidlice projde přes
váleček (roller), je krokové kolečko ihned znovu uzamčeno,
takže je nutné druhé kmitnutí nepokoje, aby se odemkl celý
zub nebo "vidlička", než může být dán impuls. Mezi úplným
odemčením uběhne celá vteřina, ale mezistupeň je patrný ze
slabého pobyu vteřinové ručičky: jinak řečeno, hodinky
vypadají, jako by dělily vteřinu.

CHRONOGRAPH (hodinky se stopkami)
Hodinky, které dodatkem k ručičkám ukazujícím denní dobu
mají ještě ústředně umístěnou vteřinovou ručičku. Ta může
být spuštěna, zastavena a vrácena k nule pomocí tlačítka
nebo posuvky. Jsou vybaveny dalším číselníkem, který počítá
oběhy (každý trvající minutu) centrální vteřinovky, neboli
stopkové ručičky. Přesnější termín by byl "chronoskop". (viz
též SPLIT SECONDS - zlomky vteřiny)

CHRONOMETR (chronometr)
Mezi anglickými hodináři a sběrateli hodinek se pod
chronometrem chápou přenosné hodinky nebo hodiny (odtud
lodní, námořní či krabicový chronometr) se západkovým krokem
(DETENT ESCAPEMENT viz), ačkoliv samo slovo bylo užíváno
dříve, než se západkový krok objevil. V posledních létech se
objevuje sklon - kterého mnozí litují - používat tento výraz
ve francouzském nebo švýcarském smyslu jako označení
hodinek, které získaly oficiální ratingový certifikát,
vydávaný hvězdárnou v Ženevě nebo Neuchatel. Etymologicky to
je jakýkoliv přístroj k měření času.

CHRONOSCOPE (viz WANDERING HOUR DIAL)

CLICK (západka)
Základka nebo páčka se "zobáčkem", která zapadá do ráčnového
zoubku hnacího kola, které je pod tahem pera a otáčí se.
Obvyklým účelem západky, jejího pera a ráčnového hnacího
kola je připustit otáčení kola pouze jedním směrem.
V hodinkách je ráčnové kolečko připojeno k osičce bubnu
hlavního pera a tím umožňuje jeho natahování; napětí
hlavního pera je zadržováno západkou pod vlastním napětím.

CLOCKMASTERS' COMPANY (společnost hodinářů)
Ctihodná společnost hodinářů (Worshipful Company of
Clockmasters) získala královskou chartu v roce 1631, když
jejím prvním mistrem byl David Ramsay. V létech před
udělením této charty bylo řemeslo hodinářů spravováno
Blackmiths' Company (společenstvím kovářů) a zdá se, že
učňové se v té době kvalifikovali jako kováři. V City of
London byli učni přijímání prostřednictvím cechů (Guilds)
a po odsloužení stanoveného termínu jim bylo udělováno právo
provozovat řemeslo. Společnost hodinářů měla právo upravovat
způsob, pořádek a formu provozování řemesla v celém
Anglickém království. Byla zmocněna vydávat zákony
a nařízení pro všechny osoby provozující toto umění
v desetimílovém okruhu kolem City of London a měla široké
pravomoci, týkající se "obchodu, umění a tajemství".
Společnost měla právo všeobecného dohledu a kontroly veškeré
produkce v zemi i z dovozu: měla právo zabavit a zničit
nekvalitní výrobky, nebo si vynutit jejich opravy. Pouze
určení členové směli prodávat svoje výrobky v City
a desetimílové oblasti kolem. Učedník se musel školit sedm
let a po prohlášení za tovaryše ještě dva roky pracovat jako
vandrovní, než zhotovil svůj mistrovský kus, po kterém byl
prohlášen za mistra. Řadový člen společnosti (bratr) mohl
mít jen jednoho učedníka, Starší či Pomocník staršího pouze
dva.

CLOCK-WATCH (bicí hodinky)
Hodinky, které odbíjejí čas v celé hodiny. Neplést
s opakovacími hodinami. Bicí hodinky se vyráběly od
nejstarších dob.

CLOISONNÉ ("příhrádkový")
Rozdělený do "příhrádek" nebo oddílků pomocí plochých
kovových drátků, které na povrchu plochého nebo zakřiveného
povrchu utvoří obrazce. Ve smaltu cloisonné jsou oddílky
naplněny barevným smaltem a pak vypáleny. Po vyleštění se
kovové pásky projeví jako intarsie ve smaltu. Nejčastěji
užívaný kov je zlato.

CLUB-FOOT VERGE (lichoběžníkový okraj)
Chod s klidovou oporou, odvozený od z Debaufreova vynálezu
asi kolem roku 1704. Někdy se také nazývá "okraj
s přešlapováním na místě" (DEAD-BEAT) nebo "Ormskirkský
krok" podle místa v Lancashire, kde se hodinky s tímto
krokem vyráběly začátkem 19. století.

CLUB-TOOTHED LEVER (lichoběžníkový pákový krok)
Pákový krok s tímto tvarem krokového kola obvykle nacházíme
v kontinentálních pákových hodinkách, na rozdíl od anglické
formy krokového kola s ostrými zuby. V lichoběžníkovém
krokovém kolu se "zdvih" dělí mezi paletové kameny
a impulsní plošky zubů. V anglické technice přebírají impuls
zcela jazýčky z kamenů.

COCK (kohoutek)
Skobovitá útvar, jehož jeden konec je připevněn k desce
strojku a druhý konec podpírá čep hnacího kola. Kohoutek
nepokoje podpírá horní čep hřídele nepokoje a je upevněn na
horní desce hodinkového strojku. Nejstarším tvarem byla
jednoduchá opěrka ve tvaru "S". Kohoutek se později stával
více a propracovaněji dekorativním jak u patky, tak
u stolku, při čemž první z nich je ta část kohoutku, která
přiléhá k destičce, druhá pak vystupuje nad nepokoj
a představuje ložisko pro horní otočnou část hřídelky
kohoutku. Výše popsaná anglická forma kohoutku se někdy
objevuje v holandských, německých a švýcarských hodinkách na
začátku 18. století. Na rozdíl od toho francouzský
a kontinentální tvar kohoutku je kulatý nebo oválný
s postranními držátky, na nichž jsou umístěny fixační
šroubky. V této podobě jde spíše o můstek než kohoutek. Jak
anglické tak kontinentální kohoutky procházely vývojem,
který dosáhl nejvyšší kvality mezi rokem asi 1625 a začátkem
18. století. Kohoutky nepokoje jsou užitečným vodítkem pro
dataci hodinek.

COLLET (límeček)
Část cylindrického kovového detailu s větším průměrem než
zbytek. Příkladem je malý kovový kroužek, který je těsně
nasazen na hřídelík nepokoje, aby pevně držel vnitřní konec
perka nepokoje. Ručičkový límeček je vypuklá závlačka,
zajišťující upevnění ručiček.

COLOURED GOLD (barevné zlato) (viz TINTED GOLD)

COMPENSATED BALANCE (kompensovaný nepokoj)
Nepokoj hodinek nebo chronometru, který je jištěn proti
vlivů tepla nebo zimy. V roce 1859 dokázal Airy, že
chronometr s nekompensovaným mosazným nepokojem a ocelovým
pérkem se zpožďuje o 6.11 vteřin za 24 hodin za každý stupeň
nárůstu teploty podle Fahrenheita. V l8. století se vědělo
o vlivu změn teploty na rychlost hodinek a během druhé
poloviny tohoto století se dělaly různé pokusy o jeho
překonání. Pierre Le Roy se jako první pokusil o kompensaci
u nepokoje, což vyvrcholilo zavedením děleného bimetalického
nepokoje Thomasem Ernshawem. Stejný, jen mírně modifikovaný
druh nepokoje se používá v moderních námořních
chronometrech, ačkoliv v moderních hodinkách byl překonán
monolitním nepokojem z kovových slitin ve spojení s pérkem
nepokoje z kovových slitin, které nejsou změnami teplot
ovlivňovány. (viz BALANCE)

COMPENSATION CURB (kompensační zarážka)
Je to laminovaná tyčinka (nebo bimetalický pásek) z mosazi
a oceli, připevněná na jednom a volná na opačném konci, kde
jsou umístěny vymezovací kolíčky (CURB PINS viz). Byla prvně
použita Johnem Harrisonem. Vlivem růstu nebo poklesu teploty
se pásek ohýbá a tak vůči pérku nepokoje přesunuje
vymezovací količky. Obvyklejší formou tyčinky je protáhlé U,
k jejímuž volnému konci je připevněn jeden kompenzační
kolíček, který se od druhého kompenzačního kolíčku (za
chladna) vzdaluje nebo k němu (za horka) přibližuje, čímž se
mění interakce pérka s kolíčky a zhruba se kompenzuje vliv
teploty na ocelové pérko nepokoje. Kompensační zarážka ve
tvaru U je spojována s Breguetem a dosti běžně se používala
ve Francii v prvním období 19. století. Bývala připevněna
k ručičce ukazatele (INDEX viz). Viz též SUGAR TONGS a "S"
BALANCE

COMPLICATED WORK (složitý strojek)
Je to strojek určený nejen k pouhému měření času, tedy
opakovací, kalendářní, stopkový. Ve druhé polovině 19.
století se střediskem takových prací stalo La Vallée de Joux
ve Švýcarsku.

CONICAL PIVOT (konický čep)
Je to zavádějící termín. Přesnější by byl výraz
"shoulderless", tedy bezramínkový čep. Vlastní čep je přímý,
ale jeho "ramínko" (shoulder) je mírně zkosené. Breguet
používal kónické (ostré) čepy u hřídelíků nepokoje na svých
pákových hodinkách. To přidávalo doplňkovou sílu, ale
nepřispělo k větší přesnosti hodinek.

CONSULAR CASE (konzulský plášť)
Dvoudnový hodinkový plášť s vysokým zaobleným sklem. Dostal
své jméno na počest Napoleona, který bylů v době jeho
vynálezu konzulem Francie. Zadní část pláště je v závěsech
a když se otevře, objeví se druhý plášť, (nebo "dno") se
dvěma otvory pro natahování a nařizování. Samotný
mechanismus je viditelný zpředu, když se otevře ozdobný rám.

CONSTANT FORCE ESCAPEMENT (krok stálé síly)
Krokový mechanismus, který dostává impuls od pérka, které je
samo poháněného hnacím strojkem. Mluví se o "stálosti",
protože získávaná síla nebo impuls nejsou ovlivněny žádnými
nepravidelnostmi ze změn působení hlavního pera (viz též
REMONTOIRE)

CONTRATE WHEEL
Hnací kolečko se zuby v pravém úhlu ke své ploše.
V hodinkách s okrajovým krokem to je hnací kolo, které
pohání hřídel ozubeného kola kroku.

CONVERSION (konverse)
Mluví se o "konvertovaných" hodinkách, když jeden druh kroku
byl nahražen jiným. Tak okrajový krok může být nahražen
krokem pákovým, takže konvertován byl krok.

COQUERET (kohouteček)
Koncová ocelová destička. Ve francouzských hodinkách po roce
1735 se zavádí tato destička jako ložisko čepu hřídelíku
nepokoje. Je přišroubována ke kohoutku nepokoje. K roku
1770 se na kontinentě všeobecně používala v kvalitnějších
hodinkách dokud nebylo z Anglie zavedeno užívání kamenů.
Dolní strana byla vysoce vyleštěna, aby čepu poskytovala
dobré ložisko.

COUNT WHEEL (počítačí kolečko)
V bicím strojku kolečko, které řídí počet úderů při odbíjení
hodin. Jeho podstatou je serie jedenácti zářezů na okraji
kola v narůstající vzdálenosti v souladu s odpovídajícím
počtem odbíjených úderů. Zarážka nebo páčka ve tvaru L se
pohybuje po vyvýšených částech kola a jak se počítací
kolečko otáčí, zapadne do příslušného otvoru, což může
udělat jen každou hodinu, když je příslušná zarážka
nadzvednuta. Bicí mechanismus může běžet jen když je zarážka
nadzvednuta a hodinky bijí tak dlouho, jak je zarážka
výstupkem vyzdvižena. Žádný výstupek není nutný pro hodinu
1, protože zarážka se nadzvihne pouze pro umožnění jednoho
úderu a hned zase zapadne. Podobně, jsou-li odbíjeny
půlhodiny, jsou výstupky jen tak malé, aby se zarážka
pozdvihla a ihned spadla, než se přiblíží další výstupek.
Ačkoliv je to jednoduchý systém, jeho nevýhodou je, že
k bití dochází v pravidelných intervalech bez ohledu na
postavení hodinových ručiček. Alternativní název pro
počítací kolečko je "locking plate" (zamykací destička).
Tento systém byl překonán "rack-striking" - hrabičkovým
bitím.

CONTERPOISE-PALLETS (jazýčkové protiváhy)
V některých vysoce kvalitních švýcarských pákových hodinkách
z 19. století byla zavedena protiváha k vyvážení jazýčků
a vidliček tím, že ramínka jazýčků, vidlice a protiváhy byly
vybroušeny z jednoho kusu a vysoce vyleštěny.

CRANK LEVER ESCAPEMENT (vahadlový pákový krok)
Oddělený krok, jemuž se někdy říká "crank roller"
- vahadlový váleček, nebo nověji "Masseyův krok". Tento
krok, zkonstruovaný v roce 1814 Edwardem Masseyem, vypadá
jako odvozený Litherlandova hrabičkového pákového kroku (viz
RACK LEVER). Hrabičky zmizely a místo hnaného kolečka zaujal
na vřeténku nasazený váleček (roller) s impulsním kolíčkem,
připomínajícím jeden zoubek hnaného kolečko; ten vystupuje
z obvodu válečku. Impulsní kolíček působí ve čtvercovém
zářezu, vyhloubeném na konci páčky, který je v pravém úhlu
k jazýčkům. Z každé strany zářezu vystupují dvě vidlicová
bodla a působí jako pojistka proti vypadnutí páčky z tahu,
pokud jedno z nich nevstoupí do zářezu, vyhloubeného na
každé straně impulsní zarážky. Krátce po roce 1815 se
pracovním povrchem impulsní zarážky stal drahý kámen, tj.
kámen držený mezi horní a dolní částí lístku hnaného
ozubeného kolečka (pinion leaf). Později došlo k dalším
změnám, kdy se sama zarážka vyráběla z kamene. Vývoj
vahadlového válečku tedy prošel třemi etapami. V první etapě
zřejmě chyběl tah, ale v pozdějších variantách byl zaveden.
V dalším vývoji vedl vahadlový pákový krok k válečku
s jednou stoličkou (SINGLE TABLE ROLLER - viz). Edward
Massey zemřel v roce 1852 a je pochován v kostele sv. Jana
v Islingtonu. Vynalezl rovněž jeden druh bezklíčového
natahování.
Skutečně pravý vahadlový váleček - tedy váleček jako
zvláštní celek, odlišný od hřídelíku nepokoje - byl před
rokem 1800 používán Emerym, který váleček zakončoval čepem.

CRANK ROLLER (vahadlový váleček) (viz CRANK LEVER ESCAPEMENT)

CROWN-WHEEL ESCAPEMENT (krok s korunním kolečkem)
Jiný název pro okrajový krok (VERGE ESCAPEMENT - viz). Jméno
je odvozeno od tvaru krokového kolečka, které poněkud
připomíná středověkou korunu.

CRESCENT (srpek)
Srpkovitý výřez válečku v pákovém kroku, který umožňuje
průchod ochranného kolíčku nebo střelky.

CURB COMPENSATION (okrajová kompensace) (viz COMPENSATION
CURB)

CURB-PINS (zarážkové kolíčky)
Dva výstupky, které jsou umístěny blízko úchytu vnějšího
konce pérka nepokoje. Kolíčky jsou upevněny k regulátoru
nebo ukazovateli. Jiný název je kolíčky ukazovatele
(index-pins). Doba vibrace nepokoje se nařizuje změnou
postavení jehel. Jestliže se kolíčky přibližují k vnějšímu
bodu úchytu, účinná délka pera se prodlužuje a hodinky se
zpomalují; jestliže se regulátor (a tedy i zarážkové
količky) pohybuje obráceně, dosahuje se opačného výsledku.
Podobný výsledek v prodlužování pera se dosahuje při
zvětšování vzdálenosti mezi zarážkovými kolíčky. (viz schema
III)

CUT BIMETALLIC BALANCE (dělený bimetalický nepokoj) (viz BALANCE)

CUVETTE (kryt)
Odpruženě upevněný vnitřní kryt se závěsy na ochranu
strojku, nejčastěji z mosazi, dokonce i ve vysoce kvalitních
zlatých kontinentálních hodinkách. Někdy jsou v něm otvory
pro čtverčíky natahování a nařizování, často s rytinou
výrobcova jména, číslem strojku a počtem kamenů ve strojku.

CYLINDER ESCAPEMENT (válcový krok) (viz obr 126 a schema
III)
Zoubky krokového kolečka u tohoto typu, na rozdíl od kroku
okrajového, leží v horizontální rovině a v době vynálezu
Georgem Grahamem v roce 1726 byl užíván název "horizontální
krok". Krokové kolo má obyčejně patnáct lichoběžníkových
zoubků, vystupujících nad okraj kolečka, užší stranou
lichoběžníku kupředu. Na osičce nepokoje je připevněna
leštěná ocelová trubka nebo dutý váleček - odkud plyne jeho
název - jehož je téměř polovina vyříznuta, takže při kmitání
nepokoje tam a zpět a při otáčení kolečka mohou do něj zuby
vstupovat. Když každý zub vstupuje do válce, dává nepokoji
impuls na přední hraně stěny válce. Zoubek zůstává ve
válečku, zatím co nepokoj dokončuje svoji oscilaci
(doplňkový oblouk - suplementary arc) a začíná svoji zpětnou
cestu. Následně zoubek opouští válec a při tom opět předává
impuls. Následující zoubek, který byl přitlačen k vnější
stěně válce, zatím co první zoubek byl uvnitř a nepokoj
kmital tam a zpět, nyní vstupuje do válce a celý postup se
opakuje.
Z vyobrazení (schema I.) je patrný cyklus operací.
Pozice 1 ukazuje zoubek v okamžiku před vstupem do válce.
Pozice 2 ukazuje vstup zubu a předání impulsu kluzným
pohybem. V pozici 3 zub poklesl k vnitřní stěně a krokové
kolo je zablokováno, dokud nepokoj nedokončil cestu tam
a nezačal (viz pozice 4) cestu zpět. Pozice 5 ukazuje stav,
kdy zub uniká z válce a předává impuls nepokoji při jeho
zpětném kmitu. Jakmile unikne, následující zoubek dopadá na
vnější stěnu válce, jak patrno z pozice 6. Jelikož tu není
žádný zpětný raz (viz RECOIL), jde o krok typu "přešlapování
na místě" (viz DEAD-BEAT). Říká se mu rovněž klidový krok
(FRICTIONAL REST) na rozdíl od nezávislého kroku (DETACHED).
Viz též RUBY CYLINDER a CYLINDER PLUGS

CYLINDER PLUGS (zápustky válce)
Zápustky na vrcholku a dně válce, na jejichž konci spočívají
čepy hřídelky nepokoje.

DART (šipka)
Jiný název pro "zarážkový kolíček" (GUARD-PIN) jako pojistný
mechanismus pákového kroku. Šipka je umístěna na konci páčky
co nejblíže nepokoji. Říká se jí také bezpečnostní kolíček
(safety pin), protože jeho účelem je zabránit odemčení
kolečka nepokoje, aniž je k tom pobídnuto impulsním
kolíčkem.

DEAD-BEAT ESCAPEMNT (krok s přešlapováním na místě)
Je to krok, v němž krokové kolečko nedostává zpětný ráz.
Válečkový krok patří ke krokům s přešlapováním na místě.

DEAD-BEAT VERGE (okraj s přešlapováním na místě)
Krokové kolo je stejné jako v obyčejném okrajovém kroku. Na
hřídelíku nepokoje jsou připevněny dva jazýčky se zkosenými
okraji. Ty přijímají postupně impulsy v obou směrech od
konečků zkoubků krokového kola. Tento typ kroku se zřejmě
vyvinul z (viz) DEBAUFREOVA KROKU.

DEBAUFRE ESCAPEMENT (Debaufrův krok)
Tento krok, stejně jako válcový, patří ke klidovým krokům,
s přešlapováním na místě. Byl vynalezen Peterem Debaufrem
v roce 1704. Na jedné ose jsou dvě hnací kroková kolečka
s pilovými zoubky vzájemně k sobě osazená alternativně,
střídavě vychýleně (staggered), směřující k hřídelíku
nepokoje, který probíhá mezi nimi. K hřídelíku nepokoje je
připevněn jazýček, půkulatý disk s ustupujícím hladkým
zářezem na okraji. Při oscilaci nepokoje jeden ze zoubků
krokových kol střídavě spočívá na hladkém povrchu jazýčku,
dokud se při úniku nesetká s ustupující skloněnou rovinou,
a při skluzu po ní vydá svůj impuls. Tak postupně celý sled
zoubků střídavě jednoho i druhého kola spočine na jazýčku
a pak postrčí nepokoj. Není zde žádný zpětný ráz.
Odvozeninami od tohoto kroku jsou "okraj
s lichoběžníkovými zuby", "řezačka" (podle tvaru zubů
krokového kolečka) nebo Ormskirkský krok. Poslední z nich
doznal jisté popularity na začátku 19. století a jisté
množství jich bylo vyrobeno v Ormskirku v hrabství
Lancashire.
Podobný krok vynalezl Henry Sully a také krok
kočárových hodin Paula Garniera má některé rysy systému
Debaufrova.

DEAF-PIECE (němá součástka) (viz PULSE-PIECE)

DECK WATCH (palubní hodinky)
Velké a přesné hodinky, používané na lodích pro pozorování
ke zjištění polohy lodi.

DEPTH (hloubka)
Je-li záběr dvou soukolí přílišný, říká se, že jeho hloubka
je příliš velká. Pokud je nedostatečný, je jeho hloubka
příliš mělká. Nepřiměřené soukolí může mít neblahý vliv na
přesnost chodu. Obecně je hloubka pojem používaný hodináři
pro stupeň záběru nebo průniku dvou součástek. (viz též END
SHAKE)

DETACHED ESCAPEMENT (oddělený krok)
Chod, v němž je řadník (cotroller) nezávislý, nebo skoro
nezávislý na strojku. Pákový krok se v dávné historii
specificky nazýval "oddělený krok" nebo "oddělený pákový
krok", aby se odlišil od hrabičkového (rack) kroku.

DETENT (západka)
Mechanismus, nebo jeho součást, které v určitou dobu nebo
v určité části cyklu znemožňují pohyb jiné součástky.
Nejběžnější jsou ty, které brání pohybu v jednom směru nebo
v obou směrech. Je to tedy zamykací zařízení.

DETENT ESCAPEMENT (západkový krok)
Je to oddělený krok, v němž je krokové kolečko zamykáno
kamenem (drahokamem), upevněným v západce. Zuby krokového
kolečka - jsou li odemčeny - dávají impuls jazýčku na
hřídelíku nepokoje střídavě, při každém druhém kmitu
nepokoje.
Západkou je čepelové perko nebo otočná páčka. Západka
nebo kotva chronometru jsou nejjemnější a nejpřesnější
krokové zařízení kapesních hodinek. Pokud jde o tuto
specializovanou oblast hodinářství, odkazujeme čtenáře na
knihu R. T. Goulda The Maritime Chronometr (námořní
chronometry). Důkladně prozkoumána byla také v knize Hodinky
autorů Cluttona & Danielse.

DIFFERENTIAL DIAL (diferenční číselník)
Středem číselníku je otočný disk, s hodinovými značkami od
I do XII. Disk se otočí za hodinu o 13/12 celého kruhu.
Ústředně umístěná minutová ručička se otáčí jednou za hodinu
a tak vždy míjí běžnou hodinu. Něco málo jich bylo vyrobeno
kolem roku 1700, ale jsou známy i pozdější výrobky.

DIVIDED LIFT (rozdělený zdvih)
Jestliže je impulsní úhel rozdělen mezi impulsní hranu
jazýčku a zuby krokového kolečka, hovoříme o tom, že zdvih
je rozdělen. V anglických druzích pákového kroku je veškerý
zdvih na jazýčku. U švýcarských a francouzských
lichoběžníkových krokových koleček je zdvih rozdělen.
Příkladem celého tahu na zubech jsou výrobky S. Maireta, kde
jsou jazýčky špičaté.

DOME (kupole)
Druhý nebo vnitřní plášť hodinkového krytu z konce 19.
století. Tento plášť je v závěsech. Kupole nahradila
dřívější kryt proti prachu (DUST CAP), nebo plášť s dvojím
dnem (DOUBLE BOTTOM CASE).

DOUBLE BOTTOM CASE (kryt s dvojím dnem)
Druh krytu, jehož vnitřní část tvoří jeden celek s rámem
pláště, a strojek připojen ke krytu šroubkem s matičkou.
Když se plášť otevře a šroubek odstrčí, lze strojek vyjmout
z krytu. Druhé dno má otvor pro nasazení klíčku při
natahování po otevření horního krytu. V Anglii to byla
ovyklá forma pláště od roku 1800 až hodně po roku 1850. Viz
též CONSULAR CASE.

DOUBLE ROLLER (dvojitý váleček)
Pákový krok, v němž je používán k jištění činnosti druhý
váleček.

DRAW (tah)
Velmi slabý zpětný tah v pákovém kroku při zamykání, který
zajišťuje, že páčka je přitažena k vymezovacím výstupkům,
zatím co nepokoj prochází dodatkovým obloukem (SUPLEMENTARY
ARC). Je to pojistná činnost působící proti tendenci páčky
odskočit od meze dříve, než je impulsním kolíčkem nucena to
udělat. V kroku bez tahu může náraz v průběhu doplňkového
oblouku způsobit oddálení vidličky tyčky od vymezovacího
kolíčku a tím dotek bezpečnostního kolíčku s hranou válečku
(roller), což vyvolává tření.
Tah je dosažen vzájemným poměrem úhlů mezi zoubky
krokového kolečka a zamykacími fasetami kamenných jazýčků.
Jsou utvářeny tak, aby tlak zoubku na uzavírací plošku
jazýčku vyvolával pohyb přitahující jazýček k hnacímu
kolečku.

DROP (pokles)
Volný pohyb krokového kola po impulsu a před uzamčením.

DUMB-REPEATER (automatický opakovač)
Opakovací hodinky, jejichž kladívko pro bití hodin celých
a čtvrtí nanáší údery na blok v pláští nebo na plášť
a nikoliv na zvonek nebo gong. Byl zaveden Julienem Le Roy
kolem roku 1750.

DUPLEX-EXCAPEMENT (duplexový krok)
Chod se dvěma hnacími kolečky na stejné osičce, nebo - a to
je častější názor - krokové kolečko se dvěmi sadami zoubků:
jednou pro zamykání a druhou pro předávání impulsů. Je
jednokrokový klidový. Viz schema II a obr. 127.
Dlouhé zaostřené zuby na periferii krokového kolečka
zamykají (nebo se opírají o) dutý rubínový váleček
připevněný k hřídelce nepokoje a umístěný tak, aby zadržoval
zuby na jeho cestě. V tomto válci (cylinder) nebo válečku
(roller) je vyřezána prohlubeň, jíž může zub projít
(pokročit), když se nepokoj pohybuje opačným směrem než
krokové kolo. Když je zub odemčen a uniká, dlouhý palec
(impulzní jazýček) připevněný k hřídelce nepokoje nad
válečkem (roller) dostává impuls od jednoho z menších
zoubků, vystupujících z líce kolečka ve stejné rovině jako
je impulsní jazýček. Když je předání impulsu dokončeno,
další zub dopadne na váleček (roller), po kterém klouzá,
zatím co nepokoj dokončuje svůj kmit - dodatečný oblouk. Při
zpětném kmitu otvor válečku (roller) klouže mimo zoubek
spočívající na válečku (roller) a nedovoluje mu uniknout
(pokročit). Tím vzniká impuls pouze jedním směrem, když se
krokové kolečko a nepokoj pohybují vzájemně opačným směrem.
Jean-Baptiste Dutertre (1715-42) vynalezl duplexní krok
v jeho první formě, a Pierre Le Roy mu dodal nám známou
formu asi roku 1750. Thomas Tyrer ji patentoval v Anglii
v roce 1782, pod č. 1311. V Anglii byla zvlášť populární
u hodinek vyšší kvality během prvních tří desetiletí 19.
století.

DUST-CAP (kryt proti prachu)
Je to kryt proti prachu, umisťovaný nad strojkem
v dvouplášťových hodinkách, kde je strojek připevněn
k plášti závěsem. Prachový kryt se začal používat kolem roku
1715 a mohl být zaveden Georgem Grahamem. Vyrábějí se
obvykle z mosazi, ale občas i ze stříbra. Jejich uplatnění
se omezuje na anglické hodinky.

DUTCH FORGERIES (holandské padělky)
V souladu s výzkumy pana J. H. Leopolda z Groningen, je
nutno revidovat naše představy o tzv. "holandských
padělcích". Zdá se jisté, že ve druhé polovině 18 století
docházelo ze Ženevy do Anglie, Holandska Německa a jiných
zemí k velkému vývoznímu obchodu a hodinkami horší kvality
s padělanými anglickými jmény a někdy i padělanými
anglickými ochrannými cejchy. Protože mnohé z nich měly
číselníky s arkádovým minutovým mezikružím, populárním
v první části onoho století mezi holadskými hodináři, mělo
se dlouho za to, že jejich původ byl v Holandsku, což
působilo této zemi nezáviděníhodnou reputaci, která vlastně
patří městu Ženevě. Situace je ještě více zmatena tím, že
v Ženevě vyráběné smaltem zdobené číselníky se vyvážely
a objevovaly se na pravých anglických strojcích. Dále pak
švýcarské strojky se umisťovaly do cejchovaných anglických
plášťů v Holandsku. Celkově šlo tedy spíše o obchodování,
než o výrobu hodinek.
Zmíněné hodinky se rozeznají podle horší řemeslné
práce, spíše s můstkem než kohoutkem nepokoje, kuriózního
jména výrobce bez křestního jména či iniciál a podle
arkádového minutového mezikruží na číselníku.

ÉBAUCHE (hrubý tovar)
Výkres strojku, nebo hrubý strojek v nedokončené podobě
- "v šedé zóně". Na začátku 19. století se ébauche skládaly
ze dvou destiček se sloupky a přepážkami, válcem,
vyrovnávacím mechanismem (fusee), indexem, západkou
s ráčnovým kolem a montážními šroubky. Součástky byly jen
hrubě opracovány. V Anglii se během 19. století se
střediskem obchodu se strojky stal Lancashire. Jedním
z nejznámějších výrobců byla firma Joseph Preston & Sons
z Prescotu, založená v roce 1829. Na jejích výrobcích bylo
vyraženo J.P. Polotovary byly jen málo smontovány.

END SHAKE (koncová vůle)
Prostor osičky nebo nezbytná mezera mezi koncem čepu či
ramínka hřídelky a povrchem ložiska.

ENDSTONE (koncový kámen)
Koncová destička vyhotovená z drahokamu. Je to malý disk
z kamene, na němž spočívají otočné částí hodinek; jde
zvláště o koncovku čepu osičky nepokoje. Obvykle bývá
připevněna ke kohoutku nepokoje pomocí šroubků.
V kontinentálních hodinkách se jako koncová destička
používala leštěná ocelová destička, přišroubovaná ke
kohoutku nepokoje. Říká se jí COQUERET (kohouteček).
Koncovým kamenům se říká též CAP JEWELS (kamenné čepičky).

ENDLESS SCREW (nekonečný šroub)
Říká se mu též "červík" nebo tangenciální šroub.

ENGINE TURNING (strojové rytiny)
Dekorace provedená strojem poháněným soustruhem,
vytvářejícím na kovovém povrchu různé varianty vzorů. Jsou
známy také pod názvem GUILLOCHÉ. Asi od roku 1770 to byl
velmi populární způsob ozdoby plášťů, kombinovaný
s průhlednými nebo průsvitnými smalty.

ENGLISH LEVER ESCAPEMENT (anglický pákový krok)
Pákový krok, v němž jsou zoubky krokového kola zaostřené
a impuls přebírají výhradně kamenné plátky; zdvih nesou
výhradně plátky. Viz též LEVER ESCAPEMENT.

ENTRY PALLET (vstupní jazýček)
Přijímací jazýček, na který se předávají impulsy ze
vstupujících zoubků krokového kolečka. Výstupní jazýček
(EXIT PALLET), nebo odevzdávací jazýček dostává impuls, když
zuby odcházejí.

EQUATION OF TIME (časová rovnice)
Ke skutečnému slunečnímu času se přidává nebo od něj ubírá
časový úsek, aby se získal hlavní čas, kterým je průměrná
délka všech dní slunečního roku, takže jde o matematický
zlomek. "Rovnici" vypracoval kolem roku 1670 John Flamsteed.
Sestavil tabulku rozdílů mezi polednem hlavního času (MEAN
TIME) a skutečným slunečním polednem. Tabulky se užívaly
k nařizování hodinek podle slunečního kotouče. Bylo vyrobeno
něco málo hodinek, které ukazovaly rovnici na pomocném
číselníku. Někdy se tiskly hodinářské listy s touto rovnicí.

ESCAPEMENT (krok)
Ta část strojku, která řídí uvolňování hnací síly. Chod
současně řídí uvolňování hnací síly a současně předává
energii (impulsy) nepokoji, aby stále kmital. Pravidelnost
tohoto dvojího působení je zabezpečována nepokojem a jeho
pérkem. Časoměrné vlastnosti kroku tedy v podstatě závisí na
nepokoji a pérku.
Chody mohou být rozděleny takto:
(1) Klidové (frictional rest), při níž je nepokoj stále
ve styku s částí krokového mechanismu, (a) krok se zpětným
rázem, kde jsou uzamykací ličiny excentrické, takže dochází
ke zpětnému rázu na krokové kolpa (b) kroky s přešlapováním
na místě (derad-beat), s koncentrickými ličinami, které
nepůsobí zpětný ráz.
(2) Oddělené (deatched) kroky, při nichž je nepokoj od
krokového ústrojí oddělen s vyjímkou okamžiku, kdy se zamyká
a dostává impuls.
Okrajový (verge) krok patří k typu 1a. Cylindr je příkladem
pro 1b a pákový krok pro typ 2.
Jednorázový (SINGLE BEAT) chod poskytuje jeden impuls
pro každý dvojitý kmit nepokoje. Příkladem tomu je duplexní
krok a západkový (detent) krok chronometru. Krok se stálou
silou používá mezilehlé pérko, zvané REMONTOIRE, natahované
peridicky hlavním tahem, z jehož pera pramení impulsy
nepokoji.

ESCAPE WHEEL (krokové kolečko)
Poslední kolečko strojku, které umožňuje předání hybné síly,
impulsu nepokoji. Je střídavě uzamykáno a uvolňováno.

EXIT PALLET (výstupní jazýček) (viz ENTRY PALLET(

FALSE PENDULUM (falešné kyvadlo)
Nazývá se též MOCK PENDULUM - nepravé kyvadlo. Malý disk na
jednom raménku nepokoje, viditelný malým výřezem nebo
průzorem v číselníku nebo kohoutku nepokoje. Pohyb raménka
s připojeným terčíkem vyvolává dojem kyvadla, zatím co druhé
raménko a okraj nepokoje nejsou viditelné. Tento typ byl
populární kolem roku 1700 zvláště v Holandsku, kde se typ
s můstkem nepokoje uplatňoval po velkou část století. Pokud
je otvor zakryt sklem a kolem můstku je okraj, pokytuje
tento typ dobrou ochranu nepokoji.

FIGURE PLATE (číslicová destička) (viz REGULATION)

FIVE-MINUTE REPEATER (pětiminutový opakovač)
Opakovací hodiny, které bijí hodiny a potom jeden úder
každých dalších pět minut. Někdy se přidává i bití po
čtvrthodinách. Spousta se jich vyrobila v druhé polovině 18
století a několik o sto let později, ale jsou dosti vzácné.
Poprve se objevily kolem roku 1700

FLAGS (praporky)
Někdy se tak říká zoubkům okrajového (verge) kroku.

FLIRT
Páčka nebo jiný prostředek vyvolávající nenadálé pohyby
strojku.

FLOATING HOUR DIAL (číselnik plovoucí hodiny) (viz WANDERING
HOUR)

FLY (moucha)
Vějíř se dvěma ploškami, který působí jako vzduchová brzda
k regulaci rychlosti bití nebo opakování.

FLY-BACK HAND (ručička zpětného skoku)
Ve stopkách s dělenými vteřinami (SPLIT-SECONDS CHRONOGRAPH)
se ústřední vteřinová ručička může pohybovat shodně s první
ručičkou, ale může být samostatně zastavena a pak skočit
zpět nebo kupředu do zákrytu a společného pohybu s první
ručičkou.

FOB CHAIN (přívěsný řetízek)
Krátký z kapsičky visící řetízek (nebo pásek s kovovými
úchytkami) s kličkou nebo kroužkem přišroubovaným
k hodinkám.

FOLIOT (bláznivka)
Nejstarší druh regulátoru kroku, používaný v okrajovém
kroku. Původně byl používán v hodinách. V hodinkách získává
podobu příčné tyčinky se závažíčky na koncích - takže vypadá
jako činka - umístěné při horním konci "okraje" (verge).
Nejčastěji se vyskytuje u nejstarších německých hodinek
s protiváhou (stackfreed), ale již před rokem 1600 byl
nahražen obyčejným dvouramínkovým kroužkem nebo nepokojem.
Je to slovo odvozené pravděpodobně ze starofrancouzského
"folier", což znamená bláznivě tančit.

FORGERIES (podvrhy)
Falsifikáty prací slavných výrobců byly nejčastější
v prvních obdobích 18. a opět i 19. století. Ve starší době
byli obětí takoví slavní mistři jako Tompion, Quare an
Graham, v pozdějším Breguet. (viz DUTCH FORGERIES)

FORK (vidlička)
V pákovém kroku vidlicový konec páčky, v němž je zařez.

FOURTH WHEEL (čtvrté hnací kolečko)
V hodinkách je to kolečko poskytující pohon ozubení
krokového kolečka, k jehož osičce je připevněna druhá
ručička.

FORM WATCH (tvarované hodinky)
Jsou to hodinky, jejichž plášť je vyroben ve tvaru kříže,
hvězdy, lebky, poupěte květiny nebo nějakém jiném bizarním
tvaru. Spousta jich byla vyrobena začátkem 17 století a také
o dvěstě let později, kdy nejpopulárnějším tvarem byly
hudební nástroje.

FOUR-COLOURED GOLD (čtyřbarevné zlato) (viz TINTED GOLD)

FRAME (rám)
Desky strojku

FREE-SPRUNG (s volným pérkem)
Pérko nepokoje, neomezené vymezovacími kolíčky. Používá se
u námořních chronometrů, kapesních chronometrů a jiných
hodinek vysoké kvality. Tempo hodinek s takovýmto pérkem je
regulováno časovacími šroubky na nepokoji.

FRICTIONAL REST ESCAPEMENT (klidový krok)
Krok při němž není nepokoj nikdy bez dotyku s krokovým
ústrojím, tj. okrajový, válcový nebo duplexní krok. Je proto
horší než oddělený krok, tedy západkový nebo pákový krok.

FULL PLATE (celodeskový deska)
Hodinkový kalibr, v němž jsou horní deska (nejvzdálenější od
číselníku) i sloupková deska kruhové a nepokoj umístěn nad
horní deskou.
Třičtvrtě deskový stroječek má část horní (vrchní)
desky odříznutu, aby nepokoj mohl být připevněn ve stejné
rovině jako deska, a nepokoj i krokové kolečko mají zvláštní
kohoutky.

FUSEE (řetězový vyrovnávací mechanismus)
Vyrovnávací mechanismus vycházející z hlavního pera. Kmenový
kužel se spirálními zářezy, na němž je upevněno hlavní hnací
kolo. Lanko - a od doby kolem 1670 řetízek - spojovaly tento
mechanismus s válcem hlavního pera, při čemž jeden konec byl
připevněn k válci a jeden k vyrovnávacímu mechanismu.
Natahovací klíček se nasazuje na čtyřhranný konec osičky
vyrovnávacího mechanismu, a natahování přetahuje řetěz od
válce k vyrovnávacímu mechanismu, počínaje od širšího konce
kuželu ho vtlačuje do spirálového zářezu. Jak se řetěz snímá
s válce, hlavní pero se natahuje. Natažené hlavní pero
vydává větší tah, než když je nataženo pouze zčásti. Při
rozvíjení se řetěz vzdaluje nejprve od užšího konce
vyrovnávacího mechanismu, kde je vliv převodu menší a tak se
kompensuje větší tah hlavního pera. Vliv většího převodu se
uplatní, když je řetěz odvíjen z tlustšího konce kužele. Tím
je zajištěna relativně stejná tažná síla. Původní dlouhé
zužující se vyrovnávací mechanismy měly jen omezené účinky,
ale s průběhem času a získaných zkušeností byla vyvinuta
správná hyperbolická křivka.
K hornímu konci vyrovnávacího mechanismu je připevněna
zarážka. Jak se řetízek navíjí do posledního závitu
vyrovnávacího mechanismu, zdvihá páčku, která se dotkne
vačky na vyrovnávacím mechanismu a tak dojde k zastavení
strojku. Podložka páčky nebo ručičky zastavující vyrovnávací
mechanismus byla asi od roku 1650 zdobena. Jak vyplývá
z rukopisů, vyrovnávací mechanismus byl znám již v létech
1450-1470
Vyrovnávací mechanismus s podpůrnou silou se nazývá
"vyrovnávací mechanismus chodu".

FUSEE CHAIN (řetěz vyrovnávacího mechanismu)
Ocelový řetízek nahradil původní strunové lanko kolem roku
1635, ale uběhlo několik let, než byl dosti miniaturizován
pro použítí v hodinkových strojcích. Jen zřídka ho lze
nalézt v hodinkách před rokem 1670 a na starších hodinkách
je to často konverse ze struny na řetízek. Zářezy
vyrovnávacího mechanismu se strunou jsou kulaté. Je
pravděpodobné, že řetízky pro anglické hodinky se původně
dovážely. Od počátku 19 století se na výrobu řetízků pro
vyrovnávací mechanismy specializoval Christchurch
v Hampshiru. V první čtvrtině století tuto práci vykonávaly
ženy a děti v Christchurchské manufaktuře, ale později se tu
rozšířila domácká práce.

GADROONING
Ornamentace, kterou nacházíme na okraji hodinek v pozdním
18. a časném 19. století. Dekorace se skládá z tepaných nebo
litých vystupujících lalůčků zaoblených nebo přímých tvarů.

GATE (brána)
Jméno pro dekorativní prvek, vystupující nad palec zarážky
vyrovnávacího mechanismu. Přesněji, prvek nad zamykací
západkou bicího strojku.

GATHERING PALET (snímací jazýček)
Část hrabičkového bicícho mechanismu; palec, který se otočí
jednou při každém úderu hodiny a pokročí o jeden zub
hrabiček.

GIMBALS SUSPENSION (výkyvný závěs)
Jsou to dva koncentrické prstence, které se volně otáčejí
kolem svých příčných os. Výkyvné závěsy se používají
v námořních chronometrech k udržení strojku v horizontální
poloze bez ohledu na podélné i příčné kolébání lodi. Vynález
je připisován Girolamovi Cardanovi (1501-76) - kardanový
závěs.

GOING BARREL (tažný buben) (viz BARREL)

GOING FUSEE (vyrovnávací mechanismus chodu)
Mechanismus vyrovnávající hnací sílu.

GOING TRAIN (strojek chodu) (viz TRAIN)

GONGS (gongy)
Svinutý drát, používaný v bicích nebo opakovacích hodinkách
místo zvonků. Pravděpodobně byl zavedené Julienem Le Royem
(1686-1759).

GRANDE SONNERIE (velké zvonění)
Hodinky, které bijí hodiny a čtvrtě každou čtvrthodinu.

GREAT WHEEL (velké hnací kolo)
První hnací kolo ve strojku. V hodinkách s hnacím válcem je
na hnacím válci. (viz BARREL)

GUARD PIN (zarážkový kolíček) (viz DART)

GUILLOCHÉ (strojové rytiny) (viz ENGINE TURNING)

HAIRSPRING (vlasové pérko)
Běžné jméno pro pérko nepokoje.

HALF PLATE (polodeskový) (viz FULL PLATE)

HALF-QUARTER (poločtvrťový)
Opakovací hodiny, které kromě bití hodin a čtvrthodin
vydávají ještě dodatečný úder jestliže od poslední
čtvrthodiny uplynulo 7,5 nebo více minut. Byly zavedeny
kolem roku 1695.

HALLMARKS (cejchy)
Značka vyražená do zlata nebo stříbra, která se skládá ze
značky standartu, značky cechu (například Goldsmith's Hall,
Londýn, Birmingham), punce kvality kovu, číslic data výroby
a znaku výrobce. Jiné země používají punc.

HAND SETTING (nařizování ručiček)
Nebo také mechanismum pro nařizování (SET-HAND). Mechanismus
pro změnu postavení ručiček. Ve starších hodinkách se to
provádělo prostým postrčením ručičky na místo správného
času. U dvouručičkových hodinek se to nejprve dělalo
nasazením klíče na čtverčík nařizování ručiček (čtverčík
osičky ručiček). Po zavedení bezklíčových strojků (KEYLESS
WORK) se hodinky posunují natahovacím knoflíkem (kolečkem).
(viz též MOTION WORK)

HANGING BARREL (zavěšený válec) (viz STAANDING BARREL)

HEART PIECE (srdcový kus)
Vačka ve tvaru srdce, která v chronografovém strojku
vyvolává návrat stopkových ručiček k nule. Patentoval ho A.
Nicole v roce 1844 pod č. 10348

HELICAL SPRING (závitnicové, spirálové perko) (viz BALANCE
SPRING)

HOG'S BRISTLE (ježčí bodlina)
Jehlička nebo pružný vlásek. Nalézame ji na starých
německých hodinkách, kde dva vzpřímené kolíčky, připevněné
na otočném ramínku, působí jako vymezovací kolíčky, aby
zkrátily dodatečný oblouk bláznivky (foliot) nebo nepokoje,
jehož každý konec naráží postupně do obou kolíčů. Pohybem
otočného ramínka lze ovlivnit stupeň regulace, když kratší
oblouk působí rychlejší běh a naopak. Vzácnější forma je
když dlouhá bodlina, na jednom konci připevněná, je na
volném konci ohýbána dvěma kolíčky vzpřímeně upevněnými na
okraji nepokoje; zkracování kolíčku způsobuje zrychlování
chodu. Obě formy umožňují jistý stupeň pružnosti účinku
nepokoje.

HOOKE'S LAW (Hookův zákon)
Zákony ve vztahu k pérkům. (viz BALANCE SPRING)

HORIZONTAL ESCAPEMENT (horizontální krok)
Alternativní a nyní častěji užívaný název pro válcový krok
(CYLINDER ESCAPEMENT).

HORNS (růžky)
Růžkovité výstupky vidličky v pákovém kroku. Dvě vidličky,
které vystupují na každé straně zářezu.

HOUR RACK (hodinové hrabičky)
Součást bicího mechanismu, která se každou hodinu posuzene
o jeden zub. Hrabičky - které představují otáčivý ozubený
prvek - mají ocásek, který se opírá o šnek (SNAIL) a jejich
postavení ve vztahu k němu určuje, kolik zubů má propustit
snímací jazýček (GATHERING PALLET), což určuje, kolikrát
mají hodinky odbít. Hrabičkové bití vynalezl Edward Barlow
v roce 1676.

HOUR WHEEL (hodinové kolo)
Hnací kolo, které nese hodinovou ručičku.

HUNTER (lovec)
Hodinky, jejichž plášť má jak přední tak zadní kryt, takže
je chráněno sklo. Přední část se otevírá pomocí tlačného
prvku. Pololovec (half-hunter) má v předním krytu malé
tlusté oblázkové (pebble) sklo, takže část číselniku
a ručíček je stále viditelná.

IMPULS
Energie nebo "strk", které jsou odvozeny od hlavního pera
a přes stroječek a krokové ústrojí se udílejí nepokoji, aby
pokračoval ve svých kmitech. Například ve švýcarském pákovém
kroku je impulsem působení zoubku krokového kolečka na
impulsní fasetu jazýčku.

IMPULS ANGLE (impulsní úhel)
Ve švýcarském pákovém kroku je to úhel, v němž se páka
pohybuje mezi prvním a poslední dotykem zoubku krokového
kola a impulsní fasety.

IMPULS PALLET (impulsní jazýček)
Jazýček, který přijímá impuls.

IMPULS PIN (impulsní kolíček)
Alternativní název je rubínový kolíček. V pákovém kroku je
upevněn na váleček (roller) a pracuje v zářezu vidličky. Při
vstupu do zářezu je odemkne krokové kolečko, dostane impuls
od páčky a vystoupí ze zářezu na opačné straně vidličky.
Impulsní kolíčky se vyrábějí z rubínu nebo safíru
- v současnosti syntetického - a mohou být co do tvaru
eliptické, půlkulaté nebo měsíčkové či trojúhelníkové.

INDEPENDENT SECONDS (nezávislá vteřinovka)
Hodinky, v nichž je vteřinová ručička poháněna nezávislým
strojkem. Připisují se J. M. Pouzaitovi v roce 1776.
Vteřinová ručička takových hodinek může být zastavena, aniž
je jakkoliv narušena obvyklá funkce hodinek.

INDEX (index regulátoru)
Regulátor. Je to malá páčka, jejíž kratší konec nese
vymezovací kolíčky (viz CURB PINS) a delší konec probíhá nad
stupnicí, která slouží jako indikátor jakýchkoliv změn
postavení vymezovacích kolíčků, při seřizování hodinek
posunem indexu ve směru (S - slow, R - retard) pro zpomalení
nebo (F - fast, A - advance) pro zrychlení. Viz schema III.

ISOCHRONOUS (isochronní)
Nastávající ve stejných úsecích času. Nepokoj bude skutečně
isochronní, jestliže trvání jeho kmitů bude stejné bez
ohledu na délku nebo krátkost oblouku: jestliže trvání
oblouku je nezávislé na amplitudě rozkmitu. Oblouky závisí
- mimo jiné faktory - i na postavení nepokoje (tj. zda je
vertikální nebo horizontální) a na impulsech vyvíjených
krokovým ústrojím. Časovací technika spočívá v dosažení
isochronismu kmitů nepokoje. Hlavními překážkami
isochronismu jsou: krok, souhra pera nepokoje a vymezovacích
jehel, chybná posice nepokoje a jeho perka. Pierre Le Roy
byl první hodinář, který v roce 1760 zkoumal náležitosti pro
isochronické vlastnosti hodinkového nepokoje a pérka. John
Arnold pokusem zjistil, že závitnicové pérko se může stát
isochronickým, nebo skoro isochronickým, jestliže se koncové
závity zahnou dovnitř (incurving) (viz BALANCE SPRING)

JACQUEMART (žolík)
Zkráceně se říká Jack. Přísně vzato je to modelová figurka
nebo panáček, který bije, nebo vypadá jako by bil do zvonku
o celých hodinách a čtvrtích. V hodinářské terminologiii je
to výraz pro opakovací hodinky, kde figurky zdánlivě bijí do
zvonků, ačkoliv do gongů bije obvyklý kladívkový mechanismus
opakovacích hodinek. Takové hodinky byly velmi populární ve
Francii a Švýcarsku na začátku 19. století. O některých
nelze, přísně vzato, mluvit jako o žolících, protože
zobrazují nemravné výjevy.

JEWELS (drahokamy)
Ložiska v hodinových strojcích, vyráběná z rubínu, safíru,
krystalu nebo granátu; v moderních hodinkách jsou využívány
syntetické kameny. Jejich účelem je snížení tření
a zachycování oleje. Viz schéma IV. Drahokamový otvor (jewel
hole) je kámen vyvrtaný tak, aby mohl pojmout čep osičky
hnacího kolečka. Hlavními druhy hodinářských kamenů jsou:
plochý kamenný otvor, když jde o cylindrický útvar pro
ramínko hřídelky; kupolový kámen, s kónickou osičkou, jejíž
špička spočívá na koncovce; jazýčkové kameny; impulsní
kolíčky. Ve válcových krocích je slupka válce někdy rovněž
z drahokamu a pak se o ní mluví jako o rubínovém válci.
Nicholas Facio de Duillier ve spolupráci s Peterem
a Jacobem Debaufre získali v roce 1704 patent číslo 371 za
metodu vrtání drahokamů. Tito hodináři byli imigrovali
z Francie a žili v londýnském Soho. Kameny v roli ložisek
byly ve strojcích vzácné až přibližně do roku 1800 a i pak
se užívaly jen v nejnáročnějších pracích.

JUMP-HOUR (skoková hodinovka)
Hodinová ručička, která najednou poskočí o celou hodinu,
aniž se průběžně pohybuje. Používal ji často Breguetem ve
svých opakovacích hodinách.

JUMPING-HOURS (skoková hodina)
Číslovky hodin se objevují v otvoru a mění se jednou za
hodinu. V první části 19 století se takových hodinek
vyráběla na kontinentu celá řada. Tento nápad byl oživen
v náramkových hodinkách před druhou světovou válkou.

JUMPING-SECONDS (skoková vteřinovka)
Ručička, která provede každou vteřinu jednu obrátku na
pomocném číselníku, nebo která uskuteční skok jednou za
čtyři či pět vteřin.

KARRUSEL (kolotoč)
Druh hodinek, které obsahují mechanismus k vyloučení chyb
běhu ve vertikální poloze. Krokový mechanismus je připevněn
na vozíčku nebo kleci, který je poháněn třetím hnaným
ozubeným kolem, které se otočí jednou za 52,5 minuty. Byl
vynalezen Bonniksenem a patentován v Anglii v 1894 roce. Viz
též TOURBILLON

KEYLESS WATCH (bezklíčové hodinky)
Hodinky, které mohou být natahovány a jejich ručičky
nastavovány bez pomoci klíčku. Bezklíčový mechanismus dosáhl
své dokonalosti koncem 19. století.

KEYLESS WINDING (bezklíčkové natahování)
Hodinky, které mohou být natahovány bez klíče. Během 19.
století bylo vyvinuto mnoho různých systémů, mezi první byl
Thomas Prest, který získal patent č. 4501 v roce 182O. Viz
též PUMP-WIND

LEPINE CALIBRE (Lepinův kalibr)
Hodinový strojek, jehož horní deska je nahražena pruty
a můstky. Zavedl ho kolem roku 1770 J. A. Lepine. Tato
konstrukce umožnila výrobu tenčích hodinek, zvláště spolu
s protiotvory (coutersinks) v číselníkové desce a zavěšeném
hnacím válci.

LEVER ESCAPEMENT (pákový krok)
V podstatě je to krok, v němž je nepokoji udělován impuls
páčkou, na jejímž jednom konci je pár jazýčků, které
vstupují do záběru se zuby krokového kolečka, na druhém
konci je vidlička se zářezem, do něhož vstupuje impulsní
kolíček na válečku (roller) připevněném k hřídeli nepokoje,
dostává impuls od páčky a pak vystupuje.
Rozlišují se dva hlavní druhy pákového kroku: Anglický,
s ostrými zuby krokového kola a kontinentální nebo moderní
švýcarský s lichoběžníkovými zuby (club teeth). V prvním je
zdvih na jazýčcích, v druhém je rozdělen mezi jazýčky
a zoubky. Funkce obou je v podstaě stejná.
Schema V ukazuje pravoúhlou anglickou formu
s jednoduchým nebo tabulkovým válečkem (roller). V poslední
čtvrtině 19. století byl pro kvalitní hodinky používán
dvojitý váleček (roller), kdy bezpečnost byla zajišťována
šipkou umístěnou na malém válečku (roller), umístěném pod
impulsním válečkem (roller). Švýcarská forma mívá dva
válečky (roller), jak je patrno na schematu VI.
Zde A označuje krokové kolečko, B a C jsou vymezovací
kolíčky: dvě vertikální tyčinky, omezující pohyb páčky
v obou směrech. D je šipka neboli vymezovací kolíček. E je
impulsní váleček (roller) připevněný k hřídelce nepokoje
(není zobrazena) a F, umístěný na E, je impulsní, neboli
rubínový jazýček. Pod E je umístěn druhý bezpečnostní
váleček (roller), upevněný rovněž na osičce, se srpkovým
výřezem na místě G. H a H jsou růžky páčky. Impulsní kolíček
F vystupující směrem dolů z dolní strany válečku (roller)
E se upírá do pravoúhlého zářezu vidličky mezi růžky H a H.
Šipka D, připevněná k páčce, je umístěna níže než růžky,
které jsou ve stejné úrovni s bezpečnostním válečkem
(roller) a srpkem G.
V diagramu pozice 1 ukazuje zoubek krokového kola,
které se otáčí ve směru hodinových ručiček, jak spočívá na
vstupním jazýčku. Krokové ústrojí je uzamčeno. Impulsní
kolíček právě vstoupil do zářezu ve vidličce páčky. Nutno si
představit, že v tento moment je nepokoj právě v rozkmitu
proti směru hodinových ručiček a při tom ovšem s sebou unáší
válečky (roller) a impulsní kolíčky. Páčka spočívá na
vymezovacím kolíčku B. Jak nepokoj pokračuje v rozkmitu,
způsobuje, aby impulsní kolíček F pohnul páčkou a jazýčky
z leva do prava, čímž je uvolňován zoubek od zamykací hrany
vstupního jazýčku. Jak zoubek opouští zamykací hrany
jazýčku, pohybuje se podél impulsní fasety jazýčku, a jak
vytlačuje jazýček z jeho dráhy, přenáší impuls na páčku. To
je předvedeno v pozici 2. Impuls dávaný páčce se přenáší
přes zářez na impulsní kolíček a touto cestou na nepokoj.
Posice 3 ukazuje situaci, který nastane, když byl tento
pohyb dokončen.
K tomuto okamžiku je již zoubek, jehož pohyb jsme
sledovali, oddělen od impulsní fasety vstupního jazýčku,
poté co druhý zoubek dopadl na zamykací hranu (z vnitřní
strany) výstupního jazýčku a krokové kolo je opět zadrženo;
páčka nyní spočívá na vymezovacím kolíčku C, zatím co
nepokoj dokončuje svůj kmit, stále ještě proti směru
hodinových ručiček, ale odděleně od krokového ústrojí.
Když je energie předaná impulsem a setrvačností
nepokoje vyčerpána, zapůsobí rozpínání pérka nepokoje
a obrátí pohyb nepokoje. V příslušnou dobu poté impulsní
kolíček vstoupí opět do zářezu z opačného směru, než kterým
ho opustil, což je patrné z pozice 4, a právě popsaná
operace se opakuje; tentokrát však je výstupní jazýček
odemčen a dostává impuls, aby napomohl pohybu nepokoje ve
směru hodinových ručiček tím, že postrčí páčku z prava do
leva. Pozice 5 ukazuje konečnou fázi cyklu, kdy je zoubek
opět uzamčen na vstupním jazýčku a nepokoj dokončuje svůj
pohyb kmitem ve směru hodinových ručiček a odděleně od
krokového ústrojí.
Zoubky krokového kolečka jsou ve vztahu k jazýčku
tvarovány tak, že tlak zoubku na uzamykací fasetu vyvolává
pohyb přitlačující jazýček ke krokovému kolečku. Je to prvek
důležitý pro vyvolání "tahu" (DRAW). Jeho účelem je působit
proti tendenci páčky opustit vymezovací kolíčky dříve, než
je k tomu puzena rubínovým kolíčkem, působícím v zářezu.
Účelem vymezovacích kolíčků je omezit, když proběhlo
uzamčení, nadbytečný pohyb páčky v kterémkoliv směru.
Účelem šipky je zabránit krokovému kolečku v odemčení
v době, kdy se nepokoj pohybuje nezávisle na krokovém
ústrojí; kdyby k tomu došlo, dostal by se impulsní kolíček
do styku s vnější stranou růžků a hodinky by se zastavily.
K tomu nemůže dojít, protože kdyby při volnosti nepokoje
páčka z nějakého vnějšího důvodu vyskočila, opřela by se
šipka o hranu bezpečnostního válečku (roller) a zabránila by
pohybu páčky. Srpkovitý výřez v bezpečnostním válečku
(roller) umožňuje volný pohyb šipky v době, kdy je impulsní
kolíček uvnitř vidlice.
Růžky vidlice jsou doplňkový bezpečnostní prostředek
a mohou vstoupit do hry, když šipka prochází srpkem
a impulsní kolíčky jsou uvnitřr vidlice. V této fázi působí
růžky místo šipky.

LEVER NOTCH (zářez tyčky)
V tyčkovém kroku je to zářez ve vidlici, do kterého
pronikají impulsní kolíčky.

LIFT (zdvih)
V pákovém kroku je to úhel, kterým projde páčka během
impulsní a krokové akce. Zdvih může být rozdělen mezi
jazýčky a zoubky krokového kola (u lichoběžníkového kroku)
nebo spočívat jen na jazýčcích (krokové kolo s ostrými zuby)
či naopak pouze na zubech (s ostrými zoubky).

LIGNE (čárka)
Říká se též LINE. Francouzská a švýcarská jednotka
označující rozměr strojku. 1 ligne = 2.25 mm.

LOCK(ING) (uzamčení)
Perioda mezi impulsy, kdy je strojek uzamčen a nepokoj
dokončuje svůj kmit v kterémkoliv směru - tj v průběhu
dodatečného oblouku (SUPLEMENTARY ARC)

LOCKING PLATE (zamykací destička) (viz COUNT WHEEL)

LUNETTE (luneta)
Okrouhlé sklo hodinek, jen málo vypouklé.

MAINSPRING (hlavní pero)
Pero, které poskytuje hnací sílu jak pro chodovou tak pro
bicí část hodinového strojku.

MAITAINING POWER (udržovací síla)
Zařízení pro pohon vyrovnávacího mechanismu s využitím ráčny
a západky během natahování, kdy je jinak hnací síla
odstavena.

MALTESE CROSS (maltézský kříž)
Hnací kolo odpovídající tvaru, které je součástí pojistky
natahování (STOP-WORK). Je spojen s "ženevskou" pojistkou.

MARINE CHRONOMETER (viz DETENT ESCAPEMENT)

MASSEY LEVER ESCAPEMENT (viz CRANK LEVER ESCAPEMENT)

MEAN TIME (hlavní čas)
Čas měřený hodinkami; je to průměr ze všech slunečních dní
roku v běžném dni o 24 hodinách.

MIDDLE TEMPERATURE ERROR (průměrná teplotní chyba)
Pružnost pérka nepokoje se při změnách teploty nemění ve
stejné míře jako kompesnační efekty bimetalického nepokoje
(BIMETALIC BALANCE). Hodinky s takovým nepokojem jdou přesně
jen při dvou zkoušených teplotních úrovních. Nepřesnosti
mezi dvěma extrémními teplotami (nazývané "průměrná teplotní
chyba") se mohou opravit ještě doplňkovými kompenzacemi.

MINUTE REPEATER (minutové opakovací hodinky)
Hodiny, které bijí nejen hodiny a čtvrtě, ale i minuty
uběhlé od poslední čtvrtě. Jen velmi málo jich bylo vyrobeno
v poslední čtvrtině 18. století a před koncem 19. století
nebyly běžné.

MOCK PENDULUM (nepravé kyvadlo) (viz FALSE PENDULUM)

MOON HAND (měsíční ručička) (viz BREGUET HAND)

MOTION WORK (chodová část hodinek)
Soukolí za ciferníkem, které způsobuje, že hodinová ručička
se pohybuje dvanáctkrát pomaleji než minutová. Skládá se
z hlavňového (cannon) hnaného ozubeného kolečka, minutového
hnacího a hnaného kolečka a hodinového hnacího kolečka.

MOVEMENT (strojek)
Hlavní konstrukce hodinek, skládající se z pohonu, převodů,
krokového, regulačního, natahovacího a nařizovacího
mechanismu. Krátce řečeno "dílo" bez pláště, ručiček
a číselníku. Viz též ÉBAUCHE.

MUSICAL WATCH (hrací hodinky)
Hodinky se zvláštním mechanismem, uváděným do pohybu každou
hodinu nebo podle přání, které hrají melodii na principu
hracího válečku s výstupy a hřebenem. Byly zavedeny ve
Švýcarsku na konci 18. století. Před hřebenem se používala
soustava zvonků.

NIELLO
technika podobná smaltu champlevé, ale používající černou
kovovou náplň ze stříbra, olova a síry.

NOTCH (zářez) viz LEVER NOTCH

NUREMBERG EGG (norimberské vajíčko)
Nepřesný název starých jihoněmeckých hodinek, které ve
skutečnosti nebyly oválné, ale kulaté nebo bubínkové.
Označení vzniklo špatným čtením a špatným překladem
"Uhrlein" na "Eirlein" - malé hodinky - malé vajíčko.

OIL SINK (olejová prohlubeň)
Malá prohlubeň vysoustružená na vnější straně desek strojku
kolem otvorů pro otočné čepy s cílem zachycování oleje.
Zavedl ji Henry Sully kolem roku 1715. Olejové prohlubně
jsou i v kamenech.

OIGNON (cibule)
Lidový název pro velké, bulvovité francouzské hodinky
z konce 17. a začátku 18. století.

OPEN FACE (odkryté hodinky)
Hodinky bez předního krytu, tedy ani "lovec" (HUNTER) či
"pololovec" (HALF-HUNTER)

ORMSKIRK
Město v hrabství Lancashire. V ranném 19. století se zde
vyrobil velký počet hodinek s Debaufreovým krokem, které
jsou známy jako "ormskirkské" hodinky. Viz DEBAUFRE
ESCAPEMENT a DEAD-BEAT VERGE

OUTER CASE (vnější plášť)
V dvouplášťových hodinkách jejich vnější kryt. Takové pláště
bývaly zdobené.

OVERCOIL (pérko s překroucením)
Poslední závit Breguetova pérka nepokoje. (viz BALANCE
SPRING)

PAIR-CASE (dvojí kryt)
Standartní opláštění anglických hodinek v létech 1650 až
1800 a později. Ve starší době bylo rovněž hojně užíváno na
kontinentě. Vnitřní plášť byl obyčejně bez ozdob, pokud
nešlo o opakovací hodinky, budíček nebo bicí hodinky, kdy
měl otvory a někdy menší dekorace. Vnější plášť je obvykle
ozdobný: tepaný (repoussé), rytý, smaltovaný, intarsovaný
achátem nebo jinými tvrdými kameny, nebo jinak zdobený podle
módy daného období. Někdy je vnější plášť ponechán hladký,
zvláště ke konci uvedeného období.

PALLET (jazýček)
Specifický název pro detail, nebo detaily jejichž
prostřednictvím zuby krokového kolečka dávají impuls
nepokoji. V lichoběžníkovém pákovém kroku se zoubek přimkne
k vnějšímu okraji jazýčku poté, co dostal impuls od
předcházejícího zoubku. Obecně jsou jazýčky z drahokamů
a říká se jim jazýčkové kameny (PALLET STONES).

"PARACHUTE" (padák)
Je to Breguetem vynalezné zařízení, v němž koncové kameny
hřídelky nepokoje jsou podpírány krátkými ramínky z pružné
oceli: proto se mluví o "odpružených kamenech" (SPRUNG
JEWELS), které slouží koncovkám kuželových osiček jako
polštářky, pokud hodinky upadnou. Je to nejstarší forma
protiúderového mechanismu. Viz též pružný závěs (suspension
élastique)

PASSING CRESCENT (klouzající srpek) (viz CRESCENT)

PASSING SPRING (klouzavé pero)
Často se nazývá "zlaté pero" podle kovu, z něhož je obvykle
vyrobeno. V chronometrovém krokovém ústrojí bývá připevněno
na západce (DETENT). Výstupní jazýček hřídele odemyká zub
v jednom směru. Při zpětném kmitu díky pružnosti klouzavého
pera míjí západku bez překážky.

PEDOMETR WATCH (hodinky s krokoměrem)
Tak se někdy označuje kombinace hodinek a krokoměru. V roce
1799 si je patentoval pod č. 2351 Ralph Gout.

PEDOMETR WIND (natahování chůzí) (viz PERPETUAL WATCH)

PENDANT (přívěs)
Krček na krytu hodinek, k němuž je připojen lučík (BOW).
V bezklíčových hodinkách je na konci přívěsu natahovací
kolečko, jehož osa probíhá přívěsem.

PENDULUM WATCH (DIAL) (kyvadlové hodinky)
Hodinky s falešným neboli nepravým kyvadlem, které je vidět
mezerkou v číselníku nebo ovorem vyříznutým v kohoutku
nepokoje nebo v můstku. Viz FALSE PENDULUM.

PERPETUAL CALENDAR (věčný kalendář)
Kalendářní hodinky, které berou v úvahu nejen kratší měsíce,
ale i přstupné roky bez ručních zásahů.

PERPETUAL WATCH (věčné hodinky)
Je to anglický překlad francouzského výrazu montre
perpétuelle, označujícího hodinky, které se vlivem pohybů
nositele natahují pomocí kmitů závažíčka na hřídelce. Někdy
se jim také říká hodinky natahované chůzí (PEDOMETER
WINDING). Nyní se má všeobecně za to, že je vynalezl A. L.
Perrelet kolem roku 1770. Řadu takových hodinek vyrobil
Breguet. Patent č. 1249 na takové hodinky získal v roce
1780 Recordon.

PILLARS (sloupky)
Sloupky hodinového strojku jsou distanční prvky, které
slouží k udržení dvou desek v jejich vzájemném postaveni.
Nejstarší měly jednoduchý čtvercový průřez. Později byl
zaveden spirálový nebo kulatý balustrádní tvar. Po roce
1600 byly zavedeny velmi různorodé typy: vázovité,
pyramidové (tzv. egyptské) , tulipánové, proryté listové, ve
tvaru lyry, balustrové se čtvercovým řezem a konečně
válcové.

PILLAR PLATE (sloupková deska)
Deska nejbližší k číselniku, k níž jsou připevněny sloupky.
K horní desce (tedy nejvzdálenější od číselniku) jsou
sloupky pouze přibodnuty (pinned)

PINION (ozubené hnané kolo)
Malé hnané ozubené kolečko. O zubech se někdy mluví jako
o listech (leaves). V hodinovém strojku s vyjímkou hnacího
ústrojí se kolečko (WHEEL) říká hnacímu prvku a ozubené
kolečko (PINION) poháněnému prvku.

PINCHBECK.
Slitina zinku a mědi, která se barvou podobá zlatu,
pojmenována kolem roku 1730 podle svého vynálezce
Christophera Pinchbecka. Termín se dosti nepřesně používá
pro pozlacenou mosaz.

PIN WORK (viz PIQUÉ)

PIQUÉ
Jinak též PIN WORK. Zlaté, stříbrné nebo mosazné kuželky,
které přidržují kožený, šagrenový nebo želvový kryt
k vnějšímu plášti hodinek. Vedle praktického účelu šlo
i o zdobné cíle, když hlavičky kuželek byly uspořádány do
dekorativních obrazců. Aby vznikly dekorativní obrazce,
zabudovával se fakticky větší počet kuželek, než bylo přísně
nezbytné.

PIROUETTE
Hřídel nepokoje spojený s hnaným ozubeným kolečkem (pinion),
který takto způsobuje kmit nepokoje ve velkém oblouku.

PIVOT
Konec o nějž se opírá rotující osička.

PIVOTED DETENT (otáčivá západka)
Otáčivá západka má stejný účel jako listové perko (viz
SPRING DETENT). Používal ho John Arnold ve svých prvních
chronometrech. Větší přednost se mu dávala na kontinentě než
v Anglii.

PLATES (desky)
Rovné disky, mezi nimiž se otáčejí hnací a hnaná ozubená
kolečka. Je to základna strojku.

POISE (rovnováha)
Nepokoj je v rovnováze, není-li jeho těžiště vychýleno,
jestliže je vyváženo bez ohledu na změnu polohy.

POKER HAND (pohrabáčová ručička)
Minutová ručička, která svým tvarem trochu připomíná
pohrabáč. Obvykle se spojuje broukovou hodinovou ručičkou
(BEETLE HOUR HAND).

POSITIONAL ERROR (polohová chyba)
Změna v tempu hodinek, způsobená různou polohou
- horizontální nebo vertikální.

POTENCE nebo POTANCE (potenciál)
Zavěšená konsole podporující otočný čep; nejčastěji to je
v hodinovém strojku podtažená konsole, podporující dolní čep
hřídele nepokoje v celodeskových hodinkách.
V nejstarších okrajových perkách nepokoje byl okraj
otáčivě upevněn mezi kohoutkem nepokoje a (aby vzniklo
ložisko) výstupkem konsoly, která byla umístěna mezi deskami
strojku. Později, když přišly do módy plošší hodinky, byla
tato konsole (potenciál) zkrácena a korunové kolečko
zmenšeno.
Druhý výstupující patníček potenciálu - blíže než
v poolovině mezi horní deskou a ložiskem pro dolní čep
okrajového kolečka (verge) - představoval ložisko pro
vnitřní čep osičky korunového kolečka, zatím co druhý otočný
čep spočíval ve druhém patníčku, s koncovkou upevněnou na
jeho dolní straně, na hraně horní, neboli potenční desky.
Julien Le Roy zavedl zlepšení, aby se tento druhý patníček
neboli ložisko korunového krokového kola dal seřizovat
stejně, jako ložisko vnitřního otočného čepu, tj. zavedl
řiditelný potenciál, který umožňoval, aby se krokový
mechanismus dal seřizovat bez demontáže. Pomocí šroubováku
nebo klíče lze pohnout vnitřním otočným čepem a tím
i krokovým kolem přes okraj, aby se dostal do záběru.
Seřiditelná ocelová koncovka na vnějším otočném čepu
umožňuje změnit hloubku záběru a tím i oblouk kroku (viz
obrázek 125).

POTENCE PLATE (potenciálová deska)
Alternativní název pro horní desku, k níž je připevněn
potenciál.

POUZAIT ESCAPEMENT (Pouzaitův krok)
J. M. Pouzait (1743-93) zavedl v roce formu pákového kroku,
která byla po něm pojmenována. Byl to asi první pákový krok
s rozděleným zdvihem (viz DIVIDED LIFT). Z roviny krokového
kola vystupovalo jeho třicet zubů. Ocelové jazýčky vypadají
jako drápky a zářez uděluje impuls nepokoji, prostřednictvím
ocelového impulsního kolíčku, umístěného na hřídeli
nepokoje. Průměr nepokoje je skoro stejný jako strojková
deska a ústrojí má vteřinový krok. Zatím co vzpřímený kolík
na jednom ramínku tyčky působí v jednom směru na vnější
straně bezpečnostního prstence na hřídeli nepokoje, v druhém
směru prochází otvorem v brezpečnostním prstenci, když je
uvnitř; tak probíhá jistění.

PULL-WIND (natahování tahem) (viz PUMP-WIND)

PUMP-WIND (natahování tlakem)
jedna z nejstarších forem bezklíčového natahování. Hodinky
se natahují pohybem ven a dovnitř hřídele, umístěného
v přivěsu (pendent) hodinek. S různými druhy "pumpovacího"
natahování jsou spojeni Edward Massey, Viner a Burdess.

PULS-PIECE (pulsující prvek)
Kolíček prostupující okrajem opakovacího strojku
a prostupující dolní okraje pláště. Když hodinky tlučou,
přenášejí se údery místo na zvonek přes kolíček na přiložený
prst. Říká se mu také němý prvek (DEAF-PIECE) nebo
francouzským slovem sourdine (dusítko).

PURITAN WATCH (puritánské hodinky)
Jednoduchý tvar anglických hodinek, oválného tvaru, bez
ozdob, obyčejně ze stříbra. Vyráběly se mezi léty 1625
a 1650

QUARTER RACK (čtvrťové hrabičky) (viz HOUR RACK)

QUARTER REPEATER (čtvrťový opakovač)
Hodinky, které opakovaně bijí hodiny a čtvrthodiny, když je
stlačeno tlačítko nebo posunuta posuvná páčka.

RACK (ozubené hrabičky) (viz HOUR RACK)

RACK LEVER ESCAPEMENT (hrabičkový pákový krok)
Viz obr. 128. Druh pákového kroku, patentovaný Peterem
Litherlandem v roce 1791 pod č. 1830, ale již dříve vynalezl
krok na stejném principu Abbé de Hautefeuille v roce 1722.
Páčka končí hrabičkami, které jsou v záběru s hnaným
ozubeným kolečkem na hřídeli nepokoje. Nepokoj není nikdy
oddělen. Ve velkém počtu se vyráběly na počátku 19. století
v hrabství Lancashire.

RACK STRIKING (hrabičkové bití) (viz HOUR RACK)

RATCHET WHEEL (ráčnové kolo)
Hnací kolo s pilovitými zuby. Přední strany zubů ráčnového
hnacího kola jsou radiální a zadní strany jsou přímé.
Používá se v kombinaci se západkou (základkou - PAWL)
a pérem. Je připevněno ke čtvercovému otvoru na osičce
bubnu. Západka zabraňuje kolu, aby se neotáčelo proti
natahování. Složení ráčnového hnacího kola bylo první formou
regulátoru v hodinkách s vyrovnávacím mechanismem.

RATE (dávka)
Časoměrný efekt hodinek. Tak denní dávka (daily rate) je
rozdíl mezi dvěma stavy časoměrného mechanismu za období
intervalu 24 hodin.

RECOIL (zpětný ráz)
Zpětný ráz krokového kola během odmykání. Projevuje se, když
výstupní jazýček stlačuje zub krokového kola zpět.
V hodinkovém kroku s tahem (DRAW) se zpětný ráz kola projeví
v okamžiku odemykání.

RECOIL ESCAPEMENT (krok se zpětným rázem)
Krok, v němž dochází ke zpětnému rázu, na rozdíl od kroku
s přešlapnutím na místě (DEAD-BEAT) nebo klidového kroku
(FRICTIONAL REST).

REGULATION (seřizování)
V hodinkách před zavedením pérka nepokoje záviselo
seřizování především na úpravách hlavního pera. Navíc,
v některých německých hodinkách, mohl být dodatečný oblouk
měněn pozicí dvou přímých jehliček, na něž narážela ramínka
nepokoje nebo bláznivky (FOLIOT). K tomu byla vzácnou
alternativou dlouhá jehlice (s upravitelnou délkou) položená
napříč nepokoji, na němž dva vztyčené kolíčky ohýbaly tuto
jehlici při každém kmitu nepokoje.
Nejstarší formou seřiditelného struktury je ráčna
a západka, které nacházíme na hodinkách s vyrovnávacím
mechanismem zhruba do roku 1640, kdy byla nahražena
tangenciálním šroubem a kolečkem, ačkoliv se obě formy
časově překrývaly. Po zavedení pérka nepokoje byla
konstrukce přenesena z horní desky (kde byla snadno
přístupná) mezi desky, což umožnilo seřizování změnou
efektivní délky pérka nepokoje. Všeobecně byla přijata
TOMPIONOVA varianta. Ta spočívá ve využití segmentovaných
hrabiček (rack), které sledují vnější závit pérka a jsou
napojeny na malé kolečko s čtverčíkem pro klíč a indexovou
stupnici. Použitím klíče se může měnit postavení
vymezovacích kolíčků na pérku, které zkracující nebo
prodlužují, a tak vyvolávají zrychlení nebo zpomalení tempa
hodinek. Indexní stupnice, známá jako číslicová destička
(FIGURE PLATE) nebo rozeta, poskytuje návod k provedení
změn, ačkoliv na ní vyryté číslice jsou náhodné. Jedinou
alternativu regulace ve stejném období nabízel Nathaniel
Barrow. Spočívá v červíku se čtvercovým zakončením pro
klíček. Tento červík unáší prvek, na němž jsou upevněny dva
vymezovací kolíčky, objímající vypřímený vnější konec pera
nepokoje. Tento prvek má ručičku, která se pohybu je po
indexu vyrytém do desky strojku, čímž ukazuje o kolik se
prvek při seřizování pohnutl. Zachovalo se jen velmi málo
hodinek s tímto seřizovaním. V roce 1755 Joseph Bosley
patentoval "Nový posuvný prvek, k němuž není připevněno
žádné kolečko", tedy obešel se bez Tompionových
segmentovaných hrabiček (rack). Bosleyova konstrukce se
skládá z malé páčky, jejíž kratší konec nese vymezovací
kolíky, objímající péro nepokoje, a delší konec (kterým se
provádějí změny) putuje nad škálou, aby ukázal změny
v poloze vymezovacích kolíků mezi "rychle" a "pomalu".
Hodinky s volným pérkem (FREE SPRUNG) mohou být seřizovány
pouze časovacím šroubkem na nepokoji.

REGULATOR (regulátor) (viz INDEX)

REMONTOIRE (přerušovač)
Pérko nebo jiný zařízení, které je taženo hnacím strojkem
a uvolňováno v pravidelných intervalech.

REMONTOIRE EXCAPEMENT (krok s přerušovačem)
Krok, který využívá přerušovač, vložený mezi krokové kolo
a nepokoj, aby zajistil stálou sílu nepokoje. Rozdíl mezi
přerušovačem a krokem s přerušovačem záleží na bodu, v němž
je přerušovač instalován. V prvním případě je umístěn mezi
hlavním pérem a krokovým kolečkem. V druhém případě je
umístěn mezi krokovým kolečkem a nepokojem. V obou případech
jde o zajištění stálejšího krutného momentu, než jaký
poskytuje pohon strojku. Tento krok se také nazývá "krok se
stálou silou".

REPEATER (opakovačky)
Opakovací hodinky, v nichž může být uveden do chodu
mechanismus, který vyjádří přibližný čas kladívky tlukoucími
do zvonku, gongu nebo patníčku uvnitř hodinového bloku.
Poslední způsob se jmenuje němý opakovač (DUMB-REPEATER).
Opakovací strojek vynalezl Daniel Quare mezi roky 1680
a 1686. Matthew Stogden zavedl zdokonalení kolem roku 1725.

REPUSSÉ (tepání zezadu)
Dekorace dosažená vyklepáváním kovu z jeho druhé strany,
čímž je dosahováno reliefní výzdoby. Obdobný výsledek lze
dosáhnout odléváním.

REPUBLICAN CALENDAR (republikánský kalendář)
Byl zaveden ve Francii v roce 1792 a používán do ledna 1806.

RESILIENT ESCAPEMENT (pružný krok)
Druh pákového kroku, při kterém impulsní kolíček,
vykonávající tlak na vnější stranu páčky, způsobuje, aby
páčka povolila a umožnila kolíčku průchod.

ROBIN ESCAPEMENT (Robinův krok)
Byl zaveden v 18. stoletím francouzským hodinářem stejného
jména. Je to singulární krok, při němž impuls podává krokové
kolo a k zamykání dochází na páčce. Je to vzácný krok, jehož
značné počty vyrobil Breguet.

ROLLER (váleček)
V pákovém chodu je to kotouček připevněný k hřídelce
nepokoje a nesoucí impulsní kolíček, jemuž je impuls
udělován jazýčkem. Je to jednoduchý nebo tabulkový váleček.
V druhém z nich s dvojitým válečkem (roller) je zaveden
ještě i menší, pojistný váleček (roller) se srpkovitým nebo
míjecím dutým zářezem pro vymezovací kolíček. Viz též TABLE
ROLLER a CRANK LEVER ESCAPEMENT. V duplexním kroku je
válečkem (roller) dutý rubínový váleček (cylinder), vůči
němuž se zamykají zuby krokového kolečka.

ROSKOPF
G. T. Roskopf vyrobil první levné a úspěšné hodinky v roce
1867. Roskopfův krok je v podstatě pákový, ale impulsní
kolíčky a jazýčky jsou ocelové. Jeho moderní forma se nazývá
kolíčková páka (pin lever). Kolíčkový jazýček však není
užíván výhradně Roskopfem.

RUBY CYLINDER ESCAPEMENT (krok rubínového válečku)
Válečkový krok, v němž je stěna válce vyrobena z rubínu. Byl
zaveden v roce 1764 pravděpodobně Johnem Arnoldem, ačkoliv
po řadu let nebyl ve větší míře využíván. Jako druhý ho
použil John Ellicot v svých pozdějších válečkových
(cylinder) hodinkách, ale velmi populární byl u Brequeta.

RUN-TO-BANKING (pohyb k vymezení)
V pákovém kroku jde o pohyb páčky k vymezovacím kolíčkům
poté, co zub dal impuls jazýčku. Je to bezpečností prvek,
který zajišťuje průchod zubů krokového kolečka. (viz DRAW)

"S" BALANCE (nepokoj ve tvaru "S")
Starší tvar bimetalické kompensační protiváhy, používané
Johnem Arnoldem v létech 1779-82. Bimetalické pásky byly
formovány jako dva laminované prvky ve tvaru protáhlých "S",
jejichž účel a účin byl v posunu ven nebo dovnitř (za horka
nebo zimy) dvou závaží, umístěných na protilehlých stranách
okraje nepokoje.

SAFETY ROLLER (bezpečnostní váleček) (viz ROLLER)

SAFETY DART (bezpečnostní šípka) (viz DART)

SAVAGE TWO-PIN (Savageův dvoukolíček)
Druh pákového chodu pojmenovaný po Georgovi Savageovi,
v němž jsou na válečku upevněny dva kolíčky, které zamykají
krokový mechanismus pomocí vidlice. Také třetí kolíček,
upevněný vzpřímeně na konci páčky, působí jako impulsní
kolíček, vstupují do úzkho zářezu ve válečku, když bylo
uvolněno krokové kolečko. Tento třetí kolíček působí rovněž
jako pojistka během doplňkového oblouku. Savage zavedl tento
krok kolem roku 1814, ale jistě před rokem 1818, kdy
emigroval do Kanady. Zde založil firmu Savage & Lyman.
Přežilo jen málo hodinek s jeho signaturou. V létech
1805-1815 pracoval pro Edwarda Bracebridge z Red Lion
Street.

SAVONETTE
Hodinky s předním krytem na ochranu skla. (viz HUNTER)

SECONDS PINION (hnané vteřinové ozubené kolečko)
Prodloužení osičky čtvrtého hnaného kolečka, k němuž je
připevněna vteřinová ručička.

SECRET SIGNATURE (tajná signatura)
Postup užitý A. L. Breguetem na ochranu proti padělkům svých
prací. Jméno a číslo hodinek vyryté pantografem na číselník
a viditelné pouze při příčném osvětlení. Později tento nápad
užívali i jiní výrobci než Breguet.

SECRET SPRING (tajné pérko)
Otvírací a zamykací pérko krytu hodinek typu "lovec"
(HUNTER).

SELF-COMPENSATING SPRING (samokompensační pérko)
Pérko nepokoje, vyrobené ze slitiny, netečné k teplotním
změnám.

SET-UP (napětí)
Stupeň napětí na který je seřízené hlavní pero strojku, když
hodinky zcela došly. Použití pojistky (STOP-WORK) umožňuje,
aby hnací válec hodinek měl takové napětí, které využívá
pouze střední otáčky pera, čímž je zajištěna vyrovnanější
krutná, torzní síla. Změnou napětí se ovlivňoval stupeň
seřízení v řetězovém vyrovnávacím mechanismu, před zavedením
hodinek s pérkem nepokoje.

SHIPS'S CHRONOMETR (lodní chronometr) (viz DETENT
ESCAPEMENT)

SINGLE ROLLER (jednoduchý váleček) (viz TABLE ROLLER)

SIX-HOUR DIAL (šestihodinový číselník)
Hodinkový číselník z období pozdního 17. století, kdy hlavní
prstenec nesl římské číslice I až VI a jim byly přiřazeny
arabské číslicé 7 až 12. Jediná ručička se otočela jednou za
šest hodin. Vzhledem k většímu prostoru mezi hodinami (pouze
šesti místo dvanácti) bylo možné mezery čitelně kalibrovat
do úrovně dvou-minutových oddílů a tedy pomocí jedné ručičky
odečítat čas až do úrovně dvou minut.

SKELETON DIAL (kostrový číselník)
Číselník, z něhož byl odstraněn kov, kromě prstence
(mezikruží) pro hodiny a minuty, takže strojek je viditelný.

SKELETONISED MOVEMENT (kostrový stroječek)
Hodinový stroječek, v němž byl odstraněn zbytečný kov
z horní strojkové desky, takže ozubené soukolí je viditelné.

SNAIL (šnečí ulita)
Vačka bicího mechanismu jako součásti hrabičkové bicí
konstrukce, profilovaná do tvaru šnečí ulity. Ulita, díky do
ní vyříznutým schůdkům, určuje, jak daleko mohou po uvolnění
dopadnou hrabičky a tedy kolikrát hodinky uhodí,
v závislosti na počtu schůdků odpovídajících ukazovaným
hodinám.

SOUSCRIPTION (MONTREA) (subskripční hodinky)
Nejlevnější z Breguetových nejkvalitnějších hodinek, které
se vyráběly na předem placené objednávky ve velkých seriích.

SPLIT-SECOND (dělená vteřinová ručička)
Druh stopek, v němž jsou dvě vteřinové ručičky nad sebou.
Když jsou stopky spuštěny, putují obě ručičky společně, ale
při zmačnutí tlačítka se dolní zastaví a horní i nadále
pokračuje. Zastavené ručička se může druhý stlačením vrátit
ke svému pohybujícímu se "dvojníkovi", nebo se může zastavit
i druhá. Třetí stlačení vrací ručičky k nule.

SPRING BARREL (válec pera)
Válec obsahující hlavní tažné pero.

SPRING DETENT (západka pera)
V chronometrovém kroku je to páskové pero, nesoucí zamykací
kamen. Je to západka připevněná na perko. Někdy se jí říká
též patičková západka (FOOTED DETENT). V roce 1782 ji
patentoval John Arnold.

STACKFREED (protitah)
Excentrická vačka nebo ulita sloužící jako vyrovnavač
hlavního pera. Je upevněna na hnacím kole v záběru s hnaným
ozubeným kolečkem osičky hlavního pera, a na jedno natažení
nebo jeden chod hodinek vykoná poněkud méně než jednu
otáčku. Na hranu ulity tlačí silné pero končící ve válečku
(roller), takže dochází ke tření mezi válečkem (roller)
a hranou ulity, nebo přesněji mezi volným protitahem
a sloupkem, na němž se otáčí, při čemž stupeň tření závisí
na průměru ulity. Kolo, na němž je upeněna ulita má malý
oddíl bez zoubkových zářezů. Ten působí spolu s hnaným
ozubeným kolečkem na ose hlavního pera jako pojistka
(STOP-WORK). Když hodinky dojdou, spočívá váleček na zářezu
nebo v prohlubni mezi nejvyšší a nejnižší částí ulity.
V této pozici je pérko válečku bez napětí. Platí rovněž, že
neseříznutá část hnacího kola ulity se opírá o list
ozubeného kolečka osy hlavního hnacího kola. Při natahování
hodinek dojde k zástavě, když hnané ozubené kolečko vystoupí
k neseříznuté části hnacího kola ulity, k níž přistupuje
z opačného směru. Při natahování se rovněž váleček
vyzdvihuje ze zářezu na ulitce až do nejvyššího bodu, kde
vyvíjí největší tlak. Když se hlavní pero rozvíjí, vyvíjí se
menší a menší tlak v souladu s poklesem síly hlavního pera,
až na konci chodu začíná váleček (roller) vstupovat do
zářezu a po krátkou dobu vlastně "pomáhá" hlavnímu peru.
Uspořádání pojistky nejen zabraňuje přetažení, ale
- a to je důležité - může být řešeno tak, aby mohla být
využívána jen část hlavního pera; jde o střední část, která
se vyhýbá oběma extrémům. (viz SET-UP)
Protitah byl skoro určitě vynalezen v Norimberku,
patrně začátkem 16. století. Zdá se, že Henleinovy hodinky
se 40 hodinovým chodem nepoužívaly ani protitah (STACKFREED)
ani řetězový vyrovnávací mechanismu (FUSEE). Existuje jen
několik hodinek s lichoběžníkovou vačkou bez zářezu.V tomto
typu, který je pozdní variantou protitahu, dostávalo hlavní
pero "pomoc" poněkud dříve než v typu s ulitou. Profil ulity
se během let měnil, začínal jako jednoduchá křivka se
zářezem a postupně se měnil v ulitu. Měnil se také tvar
vačky, jak se dařilo vyrobit tlustší (a tedy odpovídajícím
způsobem kratší) pero, které vykazovalo různé křivky
krutného momentu. Než se došlo ke konečnému lichoběžníkovému
tvaru (wedge) výsledkem vývoje (asi mezi 1585 a 1620) byla
ledvinka. Zdá se, že protitah (STACKFREED) byl omezen na
jižní Německo. Jeho jedinou výhodou před hrubým řetězovým
regulačním mechanismem (FUSEE) bylo, že byl nižší a tak
umožňoval výrobu plošších hodinek.

STANDING BARREL (stojící buben)
Zavěšený válec je alternativní název pro tažný buben chodu,
jehož osa je podepřena pouze na horním konci.

STOP-WORK (pojistka)
Zařízení proti přetažení hlavního pera, které umožňuje
seřízení napětí (SET-UP). Jeden druh pojistky se používal na
nejstarších norimberských hodinkách. (viz STACKFREED)

STRAIGHT LINE LEVER (páčka v přímce)
Druh pákového kroku, v němž jsou osička krokového kola,
kolíčkový jazýček a osička nepokoje umístěny v přímce.

STRIP COMPENSATION (kompensační pásek) (viz COMPENSATION CURB)

STUD (cvoček - knoflíček)
Malý provrtaný kovový detail, který drží konec vnější smyčky
pérka nepokoje.

"SUGAR TONGS" ("klíštky na cukr")
Název kompensačních kolíčků používaných Thomasem Earnshawem,
které se zhruba podobaly kleštičkám.

SUN AND MOON DIAL
Oblíbený číselník pozdního 17. a ranného 18. století. Slunce
je zobrazeno na jedné polovině a měsíc na druhé polovině
číselníku, otáčejícího se jednou za 24 hodin. Každé
z nebeských těles viditelné střídavě v půlkruhovém výřezu na
ploše číselniku. Nad výříznutým segmentem číselníku jsou
hodiny značeny VII až XII a dále I až VI. Slunce označuje,
že jde o hodiny od 6 ráno do l8 večer, měsíc hodiny od 18
večer do 6 ráno. Vteřiny jsou značeny jako obvykle.

SUPLEMENTARY ARC (dodatkový oblouk)
Oblouk opsaný kmitajícím nepokojem okolo krokového
mechanismu po obdržení impulsu před odemčením.

SURPRISE PIECE (překvapivý prvek)
Zařízení přiřazené k čtvrtšneku opakovacích hodin, aby
nedošlo k nepřesnému bití před příští hodinou.

SWEEP SECONDS (vteřinový "smeták") (viz CENTRE SECONDS)

SWING WHEEL (kmitací kolečko)
Dřívější název pro krokové kolečko.

SWISS LEVER ESCAPEMENT (švýcarský pákový krok)
Pákový krok, který se nyní používá všeobecně. Odlišuje se
tvarem zubů krokového kola - tj. lichoběžníkových.

TABLE ROLLER (stoličkový váleček)
Váleček pákového kroku, který nese impulsní kolíček. Termín
stoličkový (TABLE) se původně používal pro rozlišení tohoto
válečku od prvku nesoucího impulsní kolíček v Masseyově
kroku resp. v tak zvaném vahadlovém pákovém kroku (CRANK
LEVER) Impulsním kolíčkem u stoličkového válečku je
drahokam, který ze stoličky vystupuje dolů, na rozdíl od
vahadlového válečku (roller), kde impulsní prvek vystupuje
z okraje. Stoličkové válečky se objevily krátce po roku
1825-30.

TACT (dotyk)
Hodinky typu montre a tact měly na zadní krytu připevněnou
tlustou vnější ručičku, která nebyla přímo spojena se
stroječkem. Když se posunovala prstem kupředu ve směru chodu
hodinových ručiček, šlo to volně až do místa ukazujícího
správný čas, kde narazila na zarážku. Čas se pak odečítal
hmatem podle postavení této ručičky vůči kolíčkům na krytu
hodinek. Tak bylo možné zjistit čast potmě. Montre a tact
byly vlastně drahým druhem opakovacích hodinek. Obykle měly
i normální číselník se dvěma ručičkami, viditelnými když se
kryt otevřel. Breguet vyrobil takových hodinek spoustu. Je
chybné se domnivat, že se vyráběly převážně pro potřebu
slepců.

TAILE DOUCE (jemná rytina)
Rytina s jemnými linkami.

TAMBOUR CASE (tamburinový tvar pláště)
Velmi stará forma pláště hodinek, ve tvaru kulaté krabičky,
s kryty na závěsech, z lité mosazi, tepané a ryté.

TANGET SCREW (tangenciální šroub)
Nekonečný šroub, červíkové ústrojí. Tangentový šroubek
a kolo se používaly nejspíše před polovinou 17. století,
náhradou za techniku ráčnového kola, jako metoda seřizování
hlavního pera a prostředek regulace. Malý číselník
připevněný na horní desce sloužil jako ukazatel. Po roce
1675 se červík a kolo umisťovaly mezi deskami.

TEMPERATURE COMPENSATION (teplotní kompesace)
Jakékoliv zařízení, které působí proti vlivu teplotních změn
na tempo pohybu hodinek; jde zvláště o vliv na ocelové pérko
nepokoje, které při stoupající teplotě ztrácí část své
pružnosti, s opačným efektem při jejím poklesu. Viz též
COMPENSATION BALANCE a COMPENSATION CURB. V 18.století se
hodináří obyčejně odvolávali na "termometr".

TERMINAL CURVES (krajní křivky)
Křivky při obou koncích válcového nebo spirálového pera
nepokoje, nebo vnější křivka překrouceného (OVERCOIL) perka
nepokoje. V roce 1858 zahájil Edouard Phillips svůj výzkum
geometrie pérka nepokoje a teoreticky správných krajních
křivek, které zajišťují isochronii. Před tím používali
hodináři empirických metod, ačkoliv John Arnold se ve svém
patentu z roku 1782 odvolává na "správné zakřivení"
(incurvated) konců perka. Stručně řečeno, nezbytnou
podmínkou pro isochronii je, aby těžiště pera leželo na ose
nepokoje. Přijatou metodou k dosažení této podmínky je
fixace vnitřního a vnějšího konce pera v jistém vzájemném
poměru.

THIRD WHEEL (třetí hnací kolo)
Hnací kolo mezi středním a čtvrtým hnacím kolem.

THREE-QUARTER PLACE (tříčtvrteční deska) (viz FULL PLATE)

TIMING IN POSITION (seřízení pro polohu)
Umění seřídit nepokoj a pero tak, aby hodinky šly správně
v různých polohách. (viz ADJUSTED)

TIMING SCREW (šroubky seřizovaní času)
Přísně vzato pouze ty šroubky na konci ramínek děleného,
kompensovaného nepokoje, které se užívají k seřízení
hodinového chodu; jinými slovy šroubky hlavního času (MEAN
TIME SCREWS). V nepokoji chronometru jsou dva seřizovací
šroubky (screws) nebo nýtky (nuts). Šroubky pro seřizování
času se nesmí zaměňovat ss šroubky nepokoje pro úpravu
kompensace.

TINTED GOLD
Barevné zlato, kterému se též říká COLOURED. Druh výzdoby,
která se používá na hodinových pláštích nebo číselnících.
Zlato je barveno slitinami, které způsobují červenavý,
zelenavý, stříbřitý nebo žlutavý odstín. Bylo zavedeno
v druhé polovině 18. století a bylo známo jako or a quatre
couleurs, čtyřbrevné zalato, ačkoliv ne vždy se používaly
všechny čtyři odstíny najednou. Barevné zlato se také
efektivně používalo při zdobení plášťů v kombinaci
s drahokamy.

TIPSY KEY ("povznesený" klíč) (BREGUET KEY)

TOMPION REGULATOR (viz REGULATION)

TOP PLATE (horní deska)
Nejvzdálenější od číselníku. Nazývána též deska potenciálu
(POTENCE PLATE). Deska strojku, kterou vidíme na zadní
straně, zatím co druhá se jmenuje dolní (BOTTOM), nebo
číselníková (DIAL). Ve strojku velkých hodin odpovídá černé
(BLACK) desce a také se jí tak říká.

TOUCH PINS (dotykové kolíčky)
V 16. století se na číselníky hodinek umisťovaly v místech
celých hodin kolíčky, které umožňovaly odečítat čas
v temnotě hmatem.

TOURBILLON (protiturbulentní hodinky)
A. L. Breguet vynalezl (a v roce 1801 patentoval) zařízení
neutralizující přirozené polohové (vertikální) chyby
hodinek. Krokové kolečko je připevněno na otočném vozíku
nebo kleci s důsledkem, že se polohové chyby opakují (a tím
vyrušují) při každé otáčce vozíku. Rycholst otáčení závisí
na konstrukci. Někdy se hnané krokové kolečko otáčí kolem
pevného čtvrtého kola, takže se vozík otočí jednou za
minutu, v jiných případech dochází k otočce jednou za čtyři
až šest minut. Protiturbulentní hodinky nepředstavují
zvláštní typ kroku, protože mohou mít jak pákový tak
zarážkový krok.

TRAIN (hnací soukolí)
Hnací a poháněná ozubená klečka, která spojují hnací buben
(GOING BARREL) nebo vyrovnávací mechanismus (FUSEE)
s krokovým mechanismem. V hodinovém strojku, s vyjímkou
hnacího mechanismu, se říká WHEEL hnacímu kolečku a PINION
hnanému kolečku. Hnací strojek se říká časovacímu
mechanismu, bicí strojek se říká zvukovému mechanismu.
V případě hodinek s vyrovnávacím mechanismem (FUSEE) velkém
hnací kolo (GREAT WHEEL) a v případě hodinek s hnacím válcem
zuby, umístěnými okolo tohoto válce pohánějí ústřední hnané
kolo, na jehož ose je připevněno ústřední hnací kolo. To
uvádí do pohybu hnanou část třetího hnacího kolečka, třetí
hnací kolečko hýbe hnanou části čtvrtého hnacího kolečka
a čtvrté hnací kolečko je v záběru s pohonem krokového
soukolí. Počet zoubků těchto různých hnacích a hnaných
koleček je ovlivňován mimo jiné následujícími úvahami:
Minutová ručička, připevněná k osičce centrálního hnacího
a hnaného kola musí provést jednu obrátku za hodinu. Čtvrté
hnací kolo, k němuž je připevněna vteřinová ručička, se musí
otočit jednou za minutu.

TRIAL NUMBER (zkušební číslo)
Je to symbol pro vyjádření kvality chronometrů a hodinek
v soutěžních zkouškách. Metoda Greenwichské hvězdárny
spočívá v dvojnásobku mezi největším a nejmenším rozdílem za
jeden týden.

TRIPLE-CASED (tříplášťové)
Hodinky, vyráběné zpravidla pro turecký trh, s dalším
vnějším pláštěm k vnějšímu krytu dvouplášťových hodinek.

TRIPPING (přeskakování)
Náhodný přeskok dvou zubů krokového kola místo jednoho. Může
se přihodit v duplexním nebo západkovém chodu.

TURKISH MARKET WATCHES (hodinky tureckého trhu)
Hodinky vyráběné na export do Turecka s ciferníkem
z "tureckých" číslic. Takové hodinky měly obvykle tři
pláště; první nad strojkem byl hladký, druhý měl povrch
častečně rytý, třetí - vnější - byl pokryt želvovinou nebo
šagrenovou kůží. Vyskytoval se dokonce i čtvrtý plášť,
zpracovaný místními řemeslníky ze ztužené kůže nebo stříbra.
Hodinky se vyvážely do Turecka v 17. století, ale velká
množství se vyrobila pro tento trh v Londýně koncem 18.
a začátkem 19. století.

TWO-PIN ESCAPEMENT (dvoukolíčkový chod) (viz SAVAGE TWO-PIN)

UNDER-DIAL WORK (podčíselníkové mechanismy)
Dodatkem k časovým údajům kombinace s ukazateli dalších
kalendářních, lunárních nebo opakovacích mechanismů
umístěných pod číselníkovým prstencem.

UP-AND-DOWN DIAL (ukazatel stupně natažení)
Pomocný ciferník, ukazující stupeň natažení hlavního pera,
který se vyskytuje zpravidla u námořních nebo kapesních
chronometrů a u některých vysoce kvalitních hodinek z doby
mezi 1880 a 1910.

VERGE (okraj)
V úzkém smyslu to je prut (ROD) nebo vřeteno (SPINDLE) na
němž je nasazen nepokoj nebo "bláznivka". Nese dva
"praporky" nebo kolíčky. V širším smyslu toto slovo označuje
hodinky s chodem okrajovým či s korunovým hnacím kolečkem.

VERGE ESCAPEMENT (okrajový krok)
Viz schema VII a obrázek 129. Někdy se tento systém také
nazývá krok s korunovým hnacím krokovým kolem a používal se
v nejstarších hodinkách; jeho vynálezce není znám. Skládá se
z korunkového hnacího kolečka (krokového kolečka), jehož
hřidelka nese ozubené kolečko hnané hodinovým strojkem.
Vertikální hřídelka (okraj) je v pravém úhlu ke korunovému
krokovému kolečku a má dva jazýčky, nebo "praporky" vzdálené
od sebe přibližně podle průměru korunového kolečka a ve
vzájemném úhlu asi 1000. Okraj (verge) nese u horního konce
nepokoj a na obou koncích vyúsťuje do otočného čepu. Zuby
korunového kola působí střídavě na jazýčky a vyvolávají tak
oscilaci nepokoje.
Jedenáct nebo třináct zubů korunového kola má tvar
přibližně připomínající příkrý trojúhelník a kolo připomíná
středověkou korunu. Zoubek korunového kola přichází do
kontaktu z jedním jazýčkem, postrčí ho (dá mu impuls)
a uvede tak nepokoj do kmitavého pohybu, jímž dojde
k oddálení jazýčku od zubu až může volně sklouznout kolem
jazýčku, který na něj tlačil. V tento moment se může
korunové kolo pohnout volně kupředu, ale okamžitě zub na
opačné straně hnacího kola přijde do styku s jiným jazýčkem,
který klesl hnacímu kolu do cesty vlivem kruhového pohybu
nepokoje. Aby se zoubek mohl uvolnit (pokročit), odstrčí
druhý jazýček ze své cesty, čímž dostane nepokoj impuls
k opačnému pohybu. Pokračování tohoto postupu má za výsledek
kmitavý pohyb nepokoje a krokový pohyb (zub za zubem)
krokového korunního kola.
Okrajový krok má zpětný ráz. Dochází v něm
k dodatečnému oblouku perka nepokoje, tj. nepokoj pokračuje
po obdržení impulsu ve svém kroužení a zuby korunního kola
dostávají v důsledku zpětném rázu úder zespodu. Sklon zubů
je asi 300. Schéma VII a obr. 129 ukazují okrajové krokové
kolečko a pérko nepokoje.

VIRGULE EXCAPEMENT (virgulový krok)
Viz obr. 130. Říká se mu rovněž skobový (háčkový - HOOK)
krok, při čemž oba názvy jsou odvozeny od tvaru prvku, který
přijímá impuls a vypadá trochu jako čárka. Podobně jako
válečkové krokové kolečko (s nímž má určitou podobu) je to
klidový krok, který je obyčně připisován J. A. Lepauteovi
a používal se ve Francii v poslední čtvrtině 18 století a na
začátku 19. století. Tento krok má rovněž jistou podobnost
s patentem z roku 1695, podaným Edwardem Boothem a Williamem
Houghtonem, na němž se jak se zdá podílel asi i Tompion.
Patent se odvolává na hnací kolečko se zoubky pro pohyb
nepokoje ve tvaru rýsovacích drápků, zatím co jazýčky jsou
oblé, konkávní nebo konvexní.
Virgulové krokové ústrojí má zoubky vzpřímené z plochy
hnacího kola. Zoubky mohou být popsány jako kolíčky. Ty se
přimknou k vnějším okrajům zaoblených částí "čárky" (comma)
nebo malého cylindru a předávají impuls, když vstupují do
vnitřní části klesající křivky "čárky" a míjejí ji. J. L.
Lepine uplatnil tento krok spolu s můstkovým krokem - viz
Lepinův kalibr (LEPINE CALIBRE. Baumarchaisem vynalezená
dvojitá virgule je velmi vzácná.

WANDERING HOUR DIAL (putující hodinkový číselník)
Někdy se nazývá také plovoucí (FLOUTING). Jde o polokruhový
výřez v horní polovině číselníku, kde se objevují římské
hodinové číslice, jedna za druhou v normálním pořadí. Na
krajním prstenci v polovině nad výřezem jsou místo hodin
minutové značky s označením od 0 do 60. Hodinové číslice se
pohybují z leva do prava a ukazují k minutám. Při dosažení
značky 60 se hodina posune mimo výřez a za ní se objeví
následující hodinová číslice. Třetí a nejvnitřnější půlkruh
obsahuje označení čtvrthodin.
Putující hodinkový číselník byl dosti oblíben
v poslední čtvrti 17.století a v prvnich létech 18.století.
Některé byly vyrobeny také koncem 19 a začátkem 20. století.
Říká se jim také CHRONOSCOPE.

WARNING (signál)
Přípravné operace v bicím mechanismu, které probíhají během
pár minut před impulsem k odbití hodiny. Hnací kolečko
v bicím mechanismu (signální kolečko) nese kolíček, který je
zachycen a později uvolněn signálním prvkem (WARNING PIECE)

WATCH PAPER
Vyšívaný batistový nebo mušelínový nebo tištěný papír, který
se umisťoval do pod vrchní plášť dvouplášťových hodinek. Měl
zabránit poškrábání zadní části vnitřního pláště a také
k vyplnění volného prostoru mezi dvěma plášti. Ke konci 18.
století sloužil také jako reklama výrobce nebo opraváře
hodinek. Na mnohých byly sentimentální verše nebo poučná
přísloví a některé nesly i časové tabulky.

WINDING SQUARE (natahovací čtverčík)
Čtverhraná koncovka osy válce nebo vyrovnávacího mechanismu,
k níž se připojoval klíč při natahovaání hodinek. Podobný
koncový čtverčík byl na osičce ručiček, jímž se u klíčových
hodinek nařizovaly ručičky; ten se nazývá "čtverčík pro
seřizování ručiček.

WORM WHEEL (červík) (viz TANGENT SCREW)